Gwefanau Eraill

Gwelir isod ddoleni i wefanau sy’n cynnig cefnogaeth i waith yr Ysgol Sul a gwaith Cristnogol ymysg plant ac ieuenctid.

www.beibl.net – Amrywiaeth eang o ddeunydd ar gyfer pob oed gan gynnwys addasiad mewn Cymraeg cyfoes o’r Testament Newydd; gwasanaethau; sgetsys; gemau; crefft; storiau ar bwynt pwer a.y.b. Y cyfan i’w lawr lwytho yn rhad ac am ddim.

 

header-beibl-i-blant

www.bibleforchildren.org – Cyflwyniadau o hanesion Beiblaidd ar bwynt pwer i’w lawr lwytho yn rhad ac am ddim.

 

freebibleimages

www.freebibleimages.org – Gwefan ddefnyddiol sy’n llawn lluniau a chyflwyniadau Power Point ar gyfer eu defnyddio’n rhad ac am ddim mewn ysgolion ac ysgolion sul.

 

www.colegybala.org – Canolfan breswyl Eglwys Bresbyteraidd Cymru sy’n arbeigo mewn gwaith plant ac ieuenctid. Hyfforddiant, cefnogaeth, a gwersylloedd cyffrous am bris rhesymol.

urbansaints.org/region/wales – Mudiad sy’n gweithio yng Nghymru gyda phlant a ieuenctid yw Saint y Gymuned sy’n cael ei gyd-lynnu gan Andy Hughes.

 

www.christianaid.org.uk/cymru – Mae Cymorth Cristnogol Cymru yn fudiad sy’n ceisio newid y byd gan helpu pobl Cymru i ymuno yn y frwydr i ryddhau’r byd o dlodi ac anghyfiawnder.

www.gobaith.cymru – Mae cyfieithiadau Cymraeg o ganeuon addoli poblogaidd ynghŷd â chaneuon addoli gwreiddiol yn y Gymraeg ar gael ar wefan Gobaith i Gymru.

www.gwales.com – Os am archebu unrhyw un o deitlau Cyhoeddiadau’r Gair er mwyn eu derbyn trwy’r post ewch i safle Gwales.

www.scriptureunion.org.uk – Mae Scripture Union yn cynnig gwasanaethau ac adnoddau er mwyn gweithio gyda phlant a ieuenctid trwy gyfrwng y Saesneg.

SUcymru

scriptureunioncymrucymraeg.wordpress.com – Mae gwefan Scripture Union Cymru yn sôn am weithgarwch y mudiad yng Nghymru ac yn ein cyfeirio at adnoddau Cymraeg.

paneldiogelwch

www.paneldiogelwch.org.uk – Cliciwch yma am wybodaeth ynglŷn a materion diogelwch. Rôl y Panel yw cefnogi a chynghori’r tri enwad ynghylch arferion diogelu yng nghyswllt eu gwaith gyda phlant a phobl ifanc ac oedolion bregus. Fel corff a gofrestrwyd gyda’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), mae’r Panel yn gyfrifol am brosesu gwiriadau DBS ar gyfer gweithwyr a gwirfoddolwyr o fewn y tri enwad. Yn 2008 ehangodd i ddod yn ‘gorff cysgodol’ gan ei alluogi i gynnig gwiriadau datgelu ar gyfer sefydliadau ac asiantaethau nad ydynt yn aelodau o’r tri enwad.