Llyfrau Defosiynol a Diwinyddol i’w lawrlwytho


Dehongli Bywyd a Gwaith Timotheus Elfed ap Nefydd Roberts
Cyfrol esboniadol yn canolbwyntio ar fywyd a gwaith Timotheus. Dyma faes llafur Ysgol Sul yr oedolion ar gyfer 2018/19.


Agorwn Ddrysau Mawl
Cyfrol o wasanaethau cyflawn, yn cynnwys emynau, darlleniadau, gweddïau a myfyrdodau ar gyfer cynnal oedfaon cyhoeddus. Ceir 46 o wasanaethau cyflawn yn y gyfrol gynhwysfawr hon.


Y Beibl ar… Ferched
Yn y gyfrol hon mae Arfon Jones yn ceisio dangos beth yn union mae’r Beibl yn ei ddweud am ferched, a sut y gellir deall a dehongli rhai gosodiadau ‘anodd’ yng ngoleuni’r cyd-destun gwreiddiol. Dengys sut y cafodd ystyron rhai geiriau Hebraeg a Groeg eu camddeall a’u camddefnyddio.


Y Beibl yn Iaith y Bobl
Gwerthfawrogiad o gyfraniad Cymru i waith Cymdeithas y Beibl, drwy gyfrwng astudiaeth o waith cenhadon Cymreig a gyfieithodd, a bregethodd ac a ddysgodd y Gair mewn amryw ieithoedd yn fyd-eang rhwng 1804 a 1904.


Cwlwm Celtaidd
Casgliad o weddïau yn y traddodiad Celtaidd, wedi’u casglu ynghyd gan Huw John Hughes.


Blas ar Gristnogaeth Cymru
Cyfrol hwylus sy’n olrhain hanes y ffydd Gristnogol yng Nghymru o oes y Rhufeiniaid a’r seintiau Celtaidd hyd heddiw. Cyfrol yn seiliedig ar ddarlithoedd R. Tudur Jones, wedi eu golygu gan Euros Wyn Jones.


40 Diwrnod Gyda’r Seintiau Celtaidd – Myfyrdodau Dyddiol yn Dilyn Hanes y Seintiau Celtaidd
Deunydd myfyrdodol yn canolbwyntio ar fywydau 40 o seintiau Celtaidd. Addas fel deunydd myfyrio yng nghyfnod y Grawys. Addasiad Cymraeg o 40 Days with the Celtic Saints.


66 o Wasanaethau Cynradd
Cyfrol o wasanaethau gwreiddiol a newydd gan Huw John Hughes a baratowyd ar gyfer arwain gwasanaethau Cristnogol mewn ysgolion cynradd.


Dwy Law yn Erfyn
Cyfrol sy’n cynnwys deunydd ar gyfer cynnal gwasanaethau plant ac ieuenctid mewn capeli ac ysgolion. Ceir gwasanaeth amserol ar gyfer pob mis o’r flwyddyn.


Ei Orsedd Rasol Ef – Cyfrol 1: Blwyddyn A
Cyfrol gyntaf o weddïau gan Dewi Myrddin Hughes yn seiliedig ar ddarlleniadau blwyddyn A y Llithiadur. Ceir gweddi o ddiolch, eiriolaeth, cyffes a mawl ar gyfer pob Sul o’r flwyddyn.


Ei Orsedd Rasol Ef – Cyfrol 2: Blwyddyn B
Ail gyfrol o weddïau gan Dewi Myrddin Hughes yn seiliedig ar ddarlleniadau blwyddyn B y Llithiadur. Ceir gweddi o ddiolch, eiriolaeth, cyffes a mawl ar gyfer pob Sul o’r flwyddyn.


Ei Orsedd Rasol Ef – Cyfrol 3: Blwyddyn C
Trydedd gyfrol o weddïau gan Dewi Myrddin Hughes yn seiliedig ar ddarlleniadau blwyddyn C y Llithiadur. Ceir gweddi o ddiolch, eiriolaeth, cyffes a mawl ar gyfer pob Sul o’r flwyddyn.


Y Ffydd a Roddwyd
Cyfrol o ddeunydd athrawiaethol yn esbonio gwerth ac arwyddocâd Cristnogaeth i’n bywydau ni heddiw.


Pregethu
Cyfrol o ganllawiau ar bregethu, at ddefnydd pobl o draddodiadau eglwysig amrywiol. Addasiad Cymraeg Olaf Davies o Preaching.


Te Deum Elfed ap Nefydd Roberts
Casgliad newydd a gwreiddiol o fyfyrdodau a gweddïau Beiblaidd gan Elfed ap Nefydd Roberts.


Dehongli Meddwl Pedr Elfed ap Nefydd Roberts
Y chweched yn y gyfres o lyfrau esboniadol Beiblaidd gan Elfed ap Nefydd Roberts, y tro yma yn canolbwyntio ar fywyd Pedr.


42 Tudur Jones ac Arfon Jones
Cyfrol ar gyfer ieuenctid heddiw yn cyflwyno’r ffydd Gristnogol mewn 42 o benodau cryno. Addasiad Cymraeg.


Geiriau Cyhoeddus Huw John Hughes


Gorfoledd y Gair D Hugh Matthews
Casgliad helaeth o fyfyrdodau Beiblaidd amrywiol.


Munud yn dy Gwmni Owain Llyr Evans
Casgliad o weddiau a myfyrdodau gwreiddiol gan Owain Llyr Evans.

Casgliad cyntaf o weddiau a gasglwyd ynghyd o gylchgrawn Roots, yn dilyn trefn y flwyddyn eglwysig. Cyfieithiad Cymraeg gan Trefor Lewis.


Gweddiau’r Flwyddyn Eglwysig: Blwyddyn A


Gweddiau’r Flwyddyn Eglwysig: Blwyddyn B


Gweddiau’r Flwyddyn Eglwysig: Blwyddyn C

coronwchef
Coronwch Ef yn Ben John Lewis Jones
Tair cyfrol mewn un: adargraffiad o Ein Tad Moliannwn Di (9781859941867) a Dyrchafwn Lawen Lef (9781859940785), yn ogystal â deunydd newydd gan John Lewis Jones. Mae yma ddarlleniadau, gweddïau, cerddi, myfyrdodau ac anerchiadau, ynghyd â dewis o emynau o’r llyfr cydenwadol, Caneuon Ffydd. Fformat: PDF.

clawr_tymhoraugras
Tymhorau Gras John Lewis Jones
Casgliad o 52 o wasanaethau ac oedfaon ar gyfer blwyddyn gyfan Awdur: John Lewis Jones Fformat: PDF

419CfTYu2IL._SY344_BO1,204,203,200_
Yr Enw Mwyaf Mawr gan Huw John Hughes
30 gwasanaeth cyflawn, pob un yn seiliedig ar enw arbennig am Iesu, gan gynnwys Mab y Dyn, Y Bugail Da, Y Brenin, Y Pen, Y Wir Winwydden, Y Meddyg, Yr Anwylyd, a llawer mwy. Ceir darlleniadau, myfyrdodau, gweddïau, anerchiadau, cwestiynau trafod, emynau a cherddi. Fformat: Ffeil PDF.

9781859945896-uk
Dyrchafu’r Duw Byw gan Huw John Hughes
Casgliad o 30 o wasanaethau cyflawn, yn cynnwys darlleniadau, gweddïau, myfyrdodau, anerchiadau, cwestiynau trafod, emynau, cerddi a cherddoriaeth. Mae pob un o’r gwasanaethau yn canolbwyntio ar ddisgrifiadau gwahanol am Dduw, gan gynnwys Duw Goleuni, Duw Trugaredd, Duw Llawenydd, Duw Gogoniant, a llawer mwy. Fformat: Ffeil PDF.

getimg-12
Oedfaon Ffydd Casglwyd gan Aled Davies
Casgliad gwerthfawr o wasanaethau yn seiliedig ar adrannau’r llyfr emynau, Caneuon Ffydd. Ceir darlleniadau, gweddïau, myfyrdodau ac anerchiadau; bydd hon yn gyfrol ddefnyddiol i unrhyw un sydd am lunio oedfa ar gyfer addoliad cyhoeddus. Casglwyd gan Aled Davies. Fformat: PDF


Gweddïau Cyhoeddus Aled Davies
Cyfrol yn cynnig y 3 chasgliad o weddïau a darlleniadau yn y gyfres ‘Gweddïau Cyhoeddus’ sy’n addas ar gyfer llunio oedfaon cyhoeddus. Cydymaith i Myfyrdodau Cyhoeddus. Fformat: Ffeil zip yn cynnwys amrywiol ffeiliau PDF, addas i agor ar y cyfrifiadur.

getimg-11
Myfyrdodau Cyhoeddus Huw John Hughes
Casgliad gwerthfawr o 155 o fyfyrdodau amrywiol yn rhychwantu’r flwyddyn Gristnogol, a baratowyd ar gyfer addoliad cyhoeddus gan Huw John Hughes. Cydymaith i Gweddïau Cyhoeddus. Fformat: PDF

getimg
Gwnewch Hyn … Beti-Wyn James
Cyfrol wreiddiol gan Beti-Wyn James yn cynnwys 20 myfyrdod sy’n addas ar gyfer gwasanaethau Cymun. eLyfr ar ffurf PDF.

getimg-10
Hwn yw y Mwyaf Un Un Nick Fawcett / Olaf Davies
Casgliad o fyfyrdodau a gweddïau gan Nick Fawcett sy’n ceisio adlewyrchu profiadau nifer o gymeriadau Beiblaidd a ddaeth dan ddylanwad Iesu. Addasiad Cymraeg gan Olaf Davies o ddeunydd addoliad gwerthfawr ar gyfer capel ac eglwys, ysgol a defosiwn personol. Fformat: PDF.

getimg-9
Gweddïau Heddwch a Chyfiawnder Guto Prys ap Gwynfor
Casgliad o dros 250 o weddïau a myfyrdodau dros heddwch a chyfiawnder, wedi eu casglu a’u golygu gan Gadeirydd Cymdeithas y Cymod yng Nghymru Guto Prys ap Gwynfor, yn cynnwys gweddïau gwreiddiol yn y Gymraeg a chyfieithiadau o weddïau o wahanol wledydd. Fformat: PDF

getimg-8
Mil a Mwy o Weddïau Edwin C Lewis
Cyfrol gynhwysfawr o weddïau yn cwmpasu 2,000 o flynyddoedd – o’r Beibl hyd at y cyfnod presennol. Ceir gweddïau o bob rhan o’r byd, gan ddiwinyddion a diwygwyr, emynwyr ac awduron, gan gynnwys detholiad da o Gymru. Mae dros hanner y gweddïau yn addasiadau o waith yr awdur. Wedi eu casglu gan Edwin C Lewis. Fformat: PDF.

getimg-7
Geiriau Ffydd 2 John Treharne
Casgliad o fyfyrdodau yn canolbwyntio ar eiriau’r eglwys fore a llythyron Paul. Dilyniant i Geiriau Ffydd a gyhoeddwyd yn 2007. Awdur: John Treharne. Fformat: PDF.

getimg-6
Gair Disglair Duw Denzil I John
Casgliad o dros 150 o fyfyrdodau sy’n ein harwain ar daith drwy holl lyfrau’r Beibl, gan gynnig adnodd gwerthfawr ar gyfer astudio a deall y testun, mewn defosiwn personol ac addoliad cyhoeddus fel ei gilydd. Awdur: Denzil I John. Fformat: PDF.

getimg-3
Damhegion y Beibl D. Hugh Matthews
Casgliad cyfoethog o fyfyrdodau amrywiol wedi’u seilio ar ddamhegion y Beibl gan D. Hugh Matthews. eLyfr ar ffurf PDF.

getimg-5
Emynau Ffydd 3 Iwan Llewelyn Jones
Y drydedd gyfrol yn y gyfres o fyfyrdodau ar emynau. Paratowyd gan y Parchg Iwan Llewelyn Jones, Porthmadog, gweinidog gyda’r Annibynwyr, arweinydd a chyfeilydd Cymanfaoedd Canu. Fformat: PDF.

getimg-4

Dehongli’r Damhegion Elfed ap Nefydd Roberts
Cyfrol o fyfyrdodau ar ddeg ar hugain o ddamhegion Iesu gan Elfed ap Nefydd Roberts. Dyma adnodd i arweinwyr ac aelodau sy’n ymdrechu i gynnal seiadau a dosbarthiadau beiblaidd yn eu heglwysi. Y grŵp bychan, nid y gynulleidfa fawr, yw’r norm. Ac allan o grwpiau bychain – seiadau, cyfarfodydd gweddi, grwpiau trafod a dosbarthiadau beiblaidd – y mae’r eglwys erioed wedi profi adnewyddiad. Fformat: PDF.

getimg-3
Dehongli’r Gwyrthiau Elfed ap Nefydd Roberts
Dilyniant i Dehongli’r Damhegion a gyhoeddwyd yn 2008 a Dehongli’r Bregeth a gyhoeddwyd yn 2009. Cyfrol sy’n cynnwys cyflwyniadau i wyrthiau Iesu gan Elfed ap Nefydd Roberts. Mae’r adrannau yn cynnig esboniad ar gynnwys holl wyrthiau Iesu yn yr efengylau. Fformat: PDF.

getimg-2
Dehongli’r Bregeth Elfed ap Nefydd Roberts
Dilyniant i Dehongli’r Damhegion a gyhoeddwyd yn 2008. Yn y gyfrol hon, ceir cyflwyniadau i adrannau’r Bregeth ar y Mynydd yn Efengyl Mathew gan Elfed ap Nefydd Roberts. Rhennir y gyfrol yn ugain adran sy’n cynnig esboniad ar gynnwys y bregeth fawr. Fformat: PDF.

getimg-1
Dehongli Bywyd Iesu Elfed ap Nefydd Roberts
Pedwaredd gyfrol Elfed ap Nefydd Roberts yn y gyfres Dehongli, y tro yma yn canolbwyntio ar hanes geni, gweinidogaeth, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu. Fformat: PDF.

getimg-1
Dehongli Meddwl Paul Elfed ap Nefydd Roberts
Cyfrol o fyfyrdodau gan Elfed ap Nefydd Roberts yn seiliedig ar fywyd a dysgeidiaeth Paul, sef adnodd gwerthfawr ar gyfer arweinwyr eglwysig sy’n cynnal grwpiau astudiaethau Beiblaidd. eLyfr ar ffurf PDF.

getimg-2
Defosiwn Gŵyl y Nadolig Casglwyd gan Aled Davies
Casgliad cynhwysfawr o ddeunydd defosiynol, yn cynnwys darlleniadau, gweddïau, cerddi a myfyrdodau ar gyfer tymor yr adfent a’r Nadolig. eLyfr ar ffurf PDF.

getimg
Defosiwn Gŵyl y Pasg Casglwyd gan D. Ben Rees
Casgliad cynhwysfawr o ddeunydd defosiynol, yn cynnwys darlleniadau, gweddiau, cerddi a myfyrdodau ar gyfer tymor y Grawys a’r Pasg. Casglwyd gan D. Ben Rees. Fformat: PDF.

defosiwngwylycynhaeaf
Defosiwn Gŵyl y Cynhaeaf Huw John Hughes
Casgliad cynhwysfawr o ddeunydd defosiynol, yn cynnwys darlleniadau, gweddïau, cerddi a myfyrdodau ar gyfer tymor gŵyl diolchgarwch. Awdur: Huw John Hughes. Fformat: PDF.

agoriddo
Agor Iddo Olaf Davies
Casgliad o fyfyrdodau a gweddiau ar gyfer y flwyddyn gyfan. Mae adran gyntaf y gyfrol yn dilyn y calendr eglwysig, tra bod yr ail adran wedi ei neilltuo ar gyfer yr achlysuron a’r gorchwylion amrywiol a ddaw i’n rhan. Awdur: Olaf Davies. Fformat: PDF.

getimg-13
Y Deg Gorchymyn ac Erthyglau Eraill gan Dr David Enoch
Casgliad o ysgrifau yn trafod perthnasedd ffydd heddiw. Yn ogystal â deunydd ar bob un o’r Deg Gorchymyn, ceir erthyglau hefyd ar faterion oesol a chyfoes. Telir sylw i brif faes astudiaeth y seiciatrydd Dr David Enoch, gydag ysgrifau deifiol ar iselder ysbryd a phroblemau meddwl eraill. Fformat: PDF

getimg-3
Symud Ymlaen gan Vivian Jones
Dwsin o ysgrifau yn trafod heriau’r ffydd Gristnogol. Rhennir pob ysgrif fesul penawdau hawdd eu dilyn a cheir cwestiynau perthnasol ar derfyn pob pennod er mwyn arwain trafodaeth mewn astudiaethau grŵp. Fformat: PDF.

getimg-2
Pobl y Ffordd 2 gan Alun Tudur
Dilyniant i Pobl y Ffordd a gyhoeddwyd yn 2007. Roedd y gyfrol gyntaf yn cynnwys bywgraffiadau i 100 o Gristnogion enwog o Gymru; mae’ ail gyfrol yn cyflwyno hanesion 100 o Gristnogion enwog o Brydain a’r byd. Fformat: PDF.
Ar gael fel llyfr digidol yn fuan.

y-deugain-mlynedd-hyn
Y Deugain Mlynedd Hyn: Diwinydda yng Nghymru 1972-2015 gan D. Densil Morgan
Casgliad o ysgrifau hanesyddol a chyfoes y Parchedig Athro D. Densil Morgan, yn adlewyrchu ei gyfraniad i fywyd diwinyddol ac academaidd Cymru dros gyfnod o ddeugain mlynedd a mwy, 1972-2015. Fformat: PDF.


Y Dioddefus Sy’n Maddau: Cyfrol 1 – Dechrau’n Ddynol, Dal Ati’n Ddynol gan Enid Morgan
Cyfrol o draethodau diwinyddol gan James Alison, a addaswyd i’r Gymraeg gan Enid Morgan.. Fformat: PDF.


Y Dioddefus Sy’n Maddau: Cyfrol 2 – Iesu’n Gwneud Gwahaniaeth gan Enid Morgan
Cyfrol o draethodau diwinyddol gan James Alison, a addaswyd i’r Gymraeg gan Enid Morgan.. Fformat: PDF.


Y Noson Honno gan Ivor Thomas Rees
Casgliad gwerthfawr o bortreadau o straeon yn ymwneud â geni Iesu ac â phroffwydoliaethau am ei eni, ynghyd â myfyrdodau ar y portreadau hynny gan Ivor Thomas Rees. Fformat: PDF.


Gofala Di – Llawlyfr Bugeilio Cristnogol gan Dewi M. Hughes
Dyma lawlyfr hwylus i weinidogion a lleygwyr, boed unigolion neu grwpiau sy’n ceisio gwneud gwaith bugeiliol yn eu heglwysi a’u cymunedau. Fformat: PDF.


Mil a Mwy o Emynau gan Edwin C. Lewis
Casgliad cynhwysfawr o 1,000 o emynau nad ydynt yn Caneuon Ffydd, gan gynnwys hen emynau a rhai a gyfansoddwyd yn ddiweddar at achlysuron arbennig. Fformat: PDF.


Mil a Mwy o Berlau gan Olaf Davies
Cyfrol gynhwysfawr o ddywediadau yn cwmpasu 2,000 o flynyddoedd – o’r Beibl hyd at y cyfnod presennol. Ceir yma anerchiadau ac areithiau, dywediadau bachog o bob rhan o’r byd, gan ddiwinyddion a diwygwyr, emynwyr ac awduron, gan gynnwys detholiad da o Gymru. Mae dros hanner y deunydd yn addasiadau o waith yr awdur. Fformat: PDF.


Cenhadaeth Newydd i Gymru gan David Ollerton
Dadansoddiad manwl o batrymau cenhadu yng Nghymru gan Gristion ymroddedig i waith yr Efengyl yng Nghymru dros 20 mlynedd sy’n gyfraniad gwerthfawr i ddatblygu dulliau cenhadu effeithiol yn y dyfodol. Fformat: PDF.


A New Mission to Wales by David Ollerton
A meticulous analysis of missional patterns in Wales by David Ollerton from WalesWide which is a valuable contribution to the development of effective mission practice for the future. Format: PDF.


Coleg y Werin – Hanes yr Ysgol Sul yng Nghymru Rhwng 1780-1851
Hanes cynnar yr Ysgol Sul yng Nghymru rhwng 1780 a 1851, mudiad a fu’n allweddol wrth ddyrchafu’r werin a’i gwneud yn werin lafar, hyderus gan osod bri ar addysg a diwylliant a gwneud y Gymraeg yn iaith dysg a hyfforddiant, dadleuon a threfniadaeth.