Llyfrau Defosiynol a Diwinyddol i’w lawrlwytho


Dehongli Bywyd a Gwaith Timotheus Elfed ap Nefydd Roberts
Cyfrol esboniadol yn canolbwyntio ar fywyd a gwaith Timotheus. Dyma faes llafur Ysgol Sul yr oedolion ar gyfer 2018/19.


Te Deum Elfed ap Nefydd Roberts
Casgliad newydd a gwreiddiol o fyfyrdodau a gweddïau Beiblaidd gan Elfed ap Nefydd Roberts.


Dehongli Meddwl Pedr Elfed ap Nefydd Roberts
Y chweched yn y gyfres o lyfrau esboniadol Beiblaidd gan Elfed ap Nefydd Roberts, y tro yma yn canolbwyntio ar fywyd Pedr.


42 Tudur Jones ac Arfon Jones
Cyfrol ar gyfer ieuenctid heddiw yn cyflwyno’r ffydd Gristnogol mewn 42 o benodau cryno. Addasiad Cymraeg.


Geiriau Cyhoeddus Huw John Hughes


Gorfoledd y Gair D Hugh Matthews
Casgliad helaeth o fyfyrdodau Beiblaidd amrywiol.


Munud yn dy Gwmni Owain Llyr Evans
Casgliad o weddiau a myfyrdodau gwreiddiol gan Owain Llyr Evans.

Casgliad cyntaf o weddiau a gasglwyd ynghyd o gylchgrawn Roots, yn dilyn trefn y flwyddyn eglwysig. Cyfieithiad Cymraeg gan Trefor Lewis.


Gweddiau’r Flwyddyn Eglwysig: Blwyddyn A


Gweddiau’r Flwyddyn Eglwysig: Blwyddyn B


Gweddiau’r Flwyddyn Eglwysig: Blwyddyn C

coronwchef
Coronwch Ef yn Ben John Lewis Jones
Tair cyfrol mewn un: adargraffiad o Ein Tad Moliannwn Di (9781859941867) a Dyrchafwn Lawen Lef (9781859940785), yn ogystal â deunydd newydd gan John Lewis Jones. Mae yma ddarlleniadau, gweddïau, cerddi, myfyrdodau ac anerchiadau, ynghyd â dewis o emynau o’r llyfr cydenwadol, Caneuon Ffydd. Fformat: PDF.

clawr_tymhoraugras
Tymhorau Gras John Lewis Jones
Casgliad o 52 o wasanaethau ac oedfaon ar gyfer blwyddyn gyfan Awdur: John Lewis Jones Fformat: PDF

419CfTYu2IL._SY344_BO1,204,203,200_
Yr Enw Mwyaf Mawr gan Huw John Hughes
30 gwasanaeth cyflawn, pob un yn seiliedig ar enw arbennig am Iesu, gan gynnwys Mab y Dyn, Y Bugail Da, Y Brenin, Y Pen, Y Wir Winwydden, Y Meddyg, Yr Anwylyd, a llawer mwy. Ceir darlleniadau, myfyrdodau, gweddïau, anerchiadau, cwestiynau trafod, emynau a cherddi. Fformat: Ffeil PDF.

9781859945896-uk
Dyrchafu’r Duw Byw gan Huw John Hughes
Casgliad o 30 o wasanaethau cyflawn, yn cynnwys darlleniadau, gweddïau, myfyrdodau, anerchiadau, cwestiynau trafod, emynau, cerddi a cherddoriaeth. Mae pob un o’r gwasanaethau yn canolbwyntio ar ddisgrifiadau gwahanol am Dduw, gan gynnwys Duw Goleuni, Duw Trugaredd, Duw Llawenydd, Duw Gogoniant, a llawer mwy. Fformat: Ffeil PDF.

getimg-12
Oedfaon Ffydd Casglwyd gan Aled Davies
Casgliad gwerthfawr o wasanaethau yn seiliedig ar adrannau’r llyfr emynau, Caneuon Ffydd. Ceir darlleniadau, gweddïau, myfyrdodau ac anerchiadau; bydd hon yn gyfrol ddefnyddiol i unrhyw un sydd am lunio oedfa ar gyfer addoliad cyhoeddus. Casglwyd gan Aled Davies. Fformat: PDF


Gweddïau Cyhoeddus Aled Davies
Cyfrol yn cynnig y 3 chasgliad o weddïau a darlleniadau yn y gyfres ‘Gweddïau Cyhoeddus’ sy’n addas ar gyfer llunio oedfaon cyhoeddus. Cydymaith i Myfyrdodau Cyhoeddus. Fformat: Ffeil zip yn cynnwys amrywiol ffeiliau PDF, addas i agor ar y cyfrifiadur.

getimg-11
Myfyrdodau Cyhoeddus Huw John Hughes
Casgliad gwerthfawr o 155 o fyfyrdodau amrywiol yn rhychwantu’r flwyddyn Gristnogol, a baratowyd ar gyfer addoliad cyhoeddus gan Huw John Hughes. Cydymaith i Gweddïau Cyhoeddus. Fformat: PDF

getimg
Gwnewch Hyn … Beti-Wyn James
Cyfrol wreiddiol gan Beti-Wyn James yn cynnwys 20 myfyrdod sy’n addas ar gyfer gwasanaethau Cymun. eLyfr ar ffurf PDF.

getimg-10
Hwn yw y Mwyaf Un Un Nick Fawcett / Olaf Davies
Casgliad o fyfyrdodau a gweddïau gan Nick Fawcett sy’n ceisio adlewyrchu profiadau nifer o gymeriadau Beiblaidd a ddaeth dan ddylanwad Iesu. Addasiad Cymraeg gan Olaf Davies o ddeunydd addoliad gwerthfawr ar gyfer capel ac eglwys, ysgol a defosiwn personol. Fformat: PDF.

getimg-9
Gweddïau Heddwch a Chyfiawnder Guto Prys ap Gwynfor
Casgliad o dros 250 o weddïau a myfyrdodau dros heddwch a chyfiawnder, wedi eu casglu a’u golygu gan Gadeirydd Cymdeithas y Cymod yng Nghymru Guto Prys ap Gwynfor, yn cynnwys gweddïau gwreiddiol yn y Gymraeg a chyfieithiadau o weddïau o wahanol wledydd. Fformat: PDF

getimg-8
Mil a Mwy o Weddïau Edwin C Lewis
Cyfrol gynhwysfawr o weddïau yn cwmpasu 2,000 o flynyddoedd – o’r Beibl hyd at y cyfnod presennol. Ceir gweddïau o bob rhan o’r byd, gan ddiwinyddion a diwygwyr, emynwyr ac awduron, gan gynnwys detholiad da o Gymru. Mae dros hanner y gweddïau yn addasiadau o waith yr awdur. Wedi eu casglu gan Edwin C Lewis. Fformat: PDF.

getimg-7
Geiriau Ffydd 2 John Treharne
Casgliad o fyfyrdodau yn canolbwyntio ar eiriau’r eglwys fore a llythyron Paul. Dilyniant i Geiriau Ffydd a gyhoeddwyd yn 2007. Awdur: John Treharne. Fformat: PDF.

getimg-6
Gair Disglair Duw Denzil I John
Casgliad o dros 150 o fyfyrdodau sy’n ein harwain ar daith drwy holl lyfrau’r Beibl, gan gynnig adnodd gwerthfawr ar gyfer astudio a deall y testun, mewn defosiwn personol ac addoliad cyhoeddus fel ei gilydd. Awdur: Denzil I John. Fformat: PDF.

getimg-3
Damhegion y Beibl D. Hugh Matthews
Casgliad cyfoethog o fyfyrdodau amrywiol wedi’u seilio ar ddamhegion y Beibl gan D. Hugh Matthews. eLyfr ar ffurf PDF.

getimg-5
Emynau Ffydd 3 Iwan Llewelyn Jones
Y drydedd gyfrol yn y gyfres o fyfyrdodau ar emynau. Paratowyd gan y Parchg Iwan Llewelyn Jones, Porthmadog, gweinidog gyda’r Annibynwyr, arweinydd a chyfeilydd Cymanfaoedd Canu. Fformat: PDF.

getimg-4

Dehongli’r Damhegion Elfed ap Nefydd Roberts
Cyfrol o fyfyrdodau ar ddeg ar hugain o ddamhegion Iesu gan Elfed ap Nefydd Roberts. Dyma adnodd i arweinwyr ac aelodau sy’n ymdrechu i gynnal seiadau a dosbarthiadau beiblaidd yn eu heglwysi. Y grŵp bychan, nid y gynulleidfa fawr, yw’r norm. Ac allan o grwpiau bychain – seiadau, cyfarfodydd gweddi, grwpiau trafod a dosbarthiadau beiblaidd – y mae’r eglwys erioed wedi profi adnewyddiad. Fformat: PDF.

getimg-3
Dehongli’r Gwyrthiau Elfed ap Nefydd Roberts
Dilyniant i Dehongli’r Damhegion a gyhoeddwyd yn 2008 a Dehongli’r Bregeth a gyhoeddwyd yn 2009. Cyfrol sy’n cynnwys cyflwyniadau i wyrthiau Iesu gan Elfed ap Nefydd Roberts. Mae’r adrannau yn cynnig esboniad ar gynnwys holl wyrthiau Iesu yn yr efengylau. Fformat: PDF.

getimg-2
Dehongli’r Bregeth Elfed ap Nefydd Roberts
Dilyniant i Dehongli’r Damhegion a gyhoeddwyd yn 2008. Yn y gyfrol hon, ceir cyflwyniadau i adrannau’r Bregeth ar y Mynydd yn Efengyl Mathew gan Elfed ap Nefydd Roberts. Rhennir y gyfrol yn ugain adran sy’n cynnig esboniad ar gynnwys y bregeth fawr. Fformat: PDF.

getimg-1
Dehongli Bywyd Iesu Elfed ap Nefydd Roberts
Pedwaredd gyfrol Elfed ap Nefydd Roberts yn y gyfres Dehongli, y tro yma yn canolbwyntio ar hanes geni, gweinidogaeth, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu. Fformat: PDF.

getimg-1
Dehongli Meddwl Paul Elfed ap Nefydd Roberts
Cyfrol o fyfyrdodau gan Elfed ap Nefydd Roberts yn seiliedig ar fywyd a dysgeidiaeth Paul, sef adnodd gwerthfawr ar gyfer arweinwyr eglwysig sy’n cynnal grwpiau astudiaethau Beiblaidd. eLyfr ar ffurf PDF.

getimg-2
Defosiwn Gŵyl y Nadolig Casglwyd gan Aled Davies
Casgliad cynhwysfawr o ddeunydd defosiynol, yn cynnwys darlleniadau, gweddïau, cerddi a myfyrdodau ar gyfer tymor yr adfent a’r Nadolig. eLyfr ar ffurf PDF.

getimg
Defosiwn Gŵyl y Pasg Casglwyd gan D. Ben Rees
Casgliad cynhwysfawr o ddeunydd defosiynol, yn cynnwys darlleniadau, gweddiau, cerddi a myfyrdodau ar gyfer tymor y Grawys a’r Pasg. Casglwyd gan D. Ben Rees. Fformat: PDF.

defosiwngwylycynhaeaf
Defosiwn Gŵyl y Cynhaeaf Huw John Hughes
Casgliad cynhwysfawr o ddeunydd defosiynol, yn cynnwys darlleniadau, gweddïau, cerddi a myfyrdodau ar gyfer tymor gŵyl diolchgarwch. Awdur: Huw John Hughes. Fformat: PDF.

agoriddo
Agor Iddo Olaf Davies
Casgliad o fyfyrdodau a gweddiau ar gyfer y flwyddyn gyfan. Mae adran gyntaf y gyfrol yn dilyn y calendr eglwysig, tra bod yr ail adran wedi ei neilltuo ar gyfer yr achlysuron a’r gorchwylion amrywiol a ddaw i’n rhan. Awdur: Olaf Davies. Fformat: PDF.

getimg-13
Y Deg Gorchymyn ac Erthyglau Eraill gan Dr David Enoch
Casgliad o ysgrifau yn trafod perthnasedd ffydd heddiw. Yn ogystal â deunydd ar bob un o’r Deg Gorchymyn, ceir erthyglau hefyd ar faterion oesol a chyfoes. Telir sylw i brif faes astudiaeth y seiciatrydd Dr David Enoch, gydag ysgrifau deifiol ar iselder ysbryd a phroblemau meddwl eraill. Fformat: PDF

getimg-3
Symud Ymlaen gan Vivian Jones
Dwsin o ysgrifau yn trafod heriau’r ffydd Gristnogol. Rhennir pob ysgrif fesul penawdau hawdd eu dilyn a cheir cwestiynau perthnasol ar derfyn pob pennod er mwyn arwain trafodaeth mewn astudiaethau grŵp. Fformat: PDF.

getimg-2
Pobl y Ffordd 2 gan Alun Tudur
Dilyniant i Pobl y Ffordd a gyhoeddwyd yn 2007. Roedd y gyfrol gyntaf yn cynnwys bywgraffiadau i 100 o Gristnogion enwog o Gymru; mae’ ail gyfrol yn cyflwyno hanesion 100 o Gristnogion enwog o Brydain a’r byd. Fformat: PDF.
Ar gael fel llyfr digidol yn fuan.

y-deugain-mlynedd-hyn
Y Deugain Mlynedd Hyn: Diwinydda yng Nghymru 1972-2015 gan D. Densil Morgan
Casgliad o ysgrifau hanesyddol a chyfoes y Parchedig Athro D. Densil Morgan, yn adlewyrchu ei gyfraniad i fywyd diwinyddol ac academaidd Cymru dros gyfnod o ddeugain mlynedd a mwy, 1972-2015. Fformat: PDF.


Y Dioddefus Sy’n Maddau: Cyfrol 1 – Dechrau’n Ddynol, Dal Ati’n Ddynol gan Enid Morgan
Cyfrol o draethodau diwinyddol gan James Alison, a addaswyd i’r Gymraeg gan Enid Morgan.. Fformat: PDF.


Y Dioddefus Sy’n Maddau: Cyfrol 2 – Iesu’n Gwneud Gwahaniaeth gan Enid Morgan
Cyfrol o draethodau diwinyddol gan James Alison, a addaswyd i’r Gymraeg gan Enid Morgan.. Fformat: PDF.


Y Noson Honno gan Ivor Thomas Rees
Casgliad gwerthfawr o bortreadau o straeon yn ymwneud â geni Iesu ac â phroffwydoliaethau am ei eni, ynghyd â myfyrdodau ar y portreadau hynny gan Ivor Thomas Rees. Fformat: PDF.


Gofala Di – Llawlyfr Bugeilio Cristnogol gan Dewi M. Hughes
Dyma lawlyfr hwylus i weinidogion a lleygwyr, boed unigolion neu grwpiau sy’n ceisio gwneud gwaith bugeiliol yn eu heglwysi a’u cymunedau. Fformat: PDF.


Mil a Mwy o Emynau gan Edwin C. Lewis
Casgliad cynhwysfawr o 1,000 o emynau nad ydynt yn Caneuon Ffydd, gan gynnwys hen emynau a rhai a gyfansoddwyd yn ddiweddar at achlysuron arbennig. Fformat: PDF.


Mil a Mwy o Berlau gan Olaf Davies
Cyfrol gynhwysfawr o ddywediadau yn cwmpasu 2,000 o flynyddoedd – o’r Beibl hyd at y cyfnod presennol. Ceir yma anerchiadau ac areithiau, dywediadau bachog o bob rhan o’r byd, gan ddiwinyddion a diwygwyr, emynwyr ac awduron, gan gynnwys detholiad da o Gymru. Mae dros hanner y deunydd yn addasiadau o waith yr awdur. Fformat: PDF.


Cenhadaeth Newydd i Gymru gan David Ollerton
Dadansoddiad manwl o batrymau cenhadu yng Nghymru gan Gristion ymroddedig i waith yr Efengyl yng Nghymru dros 20 mlynedd sy’n gyfraniad gwerthfawr i ddatblygu dulliau cenhadu effeithiol yn y dyfodol. Fformat: PDF.


A New Mission to Wales by David Ollerton
A meticulous analysis of missional patterns in Wales by David Ollerton from WalesWide which is a valuable contribution to the development of effective mission practice for the future. Format: PDF.