Ffilmiau Beibl Bach i Blant (Lawrlwytho)

Cyfres Ffilmiau Beibl Bach i Blant

Ffilmiau wedi’u hanimeiddio yn seiliedig ar Beibl Bach i Blant. Lluniau gan Leon Baxter. Addasiad Cymraeg gan Brenda Wyn Jones yn cael eu darllen gan Aled Davies.

Yn y gyfres mae 64 stori o’r Hen Destament a’r Testament Newydd. Mae ffilmiau Beibl Bach Stori Duw yn gwahodd plant i glywed a dysgu storïau mwyaf poblogaidd yr Hen Destament a’r Testament Newydd, wedi eu haddasu ar gyfer plant ifanc.

Dyma ffilmiau sy’n addas i’w defnyddio:
– Fel rhan o wers neu wasanaeth mewn Ysgol
– Fel rhan o sesiwn Ysgol Sul
– Fel eitem mewn oedfa deulu yn y Capel/Eglwys
– Yn y cartref

Manylion technegol
Mae pob ffilm tua 5 munud o hyd ac yn cael eu darparu mewn fformat .MOV sy’n addas i’w chwarae yn ôl ar gyfrifiaduron, gluniaduron a tabledi fel yr iPad. Gellir hefyd mewn osod y ffilmiau mewn i gyflwyniad PowerPoint (nid yw hyn yn gweithio gyda pob fersiwn o PowerPoint).

Noder: rhaid lawrlwytho’r ffeiliau i gyfrifiadur/gluniadau. NI ELLIR EI LAWRLWYTHO’N UNIONGYRCHOL I IPAD. Ond gellir ei symud o gyfrifiadur i iPad wedi ei lawrlwytho.

Sampl o un o’r ffilmiau:

Mae pob stori sy’n cael ei hadrodd yn y ffilmiau yn cyfateb i’r storiau ar y tudalennau a nodir o’r llyfr Beibl Bach i Blant.

1 Dechrau’r Byd tud. 10
Stori’r Cread
GENESIS 1 a 2

2 Y Diwrnod Trist Cyntaf tud. 20
Stori Adda ac Efa
GENESIS 2 a 3
3 Glaw, Glaw, Glaw tud. 28
Stori Noa a’r Dilyw
GENESIS 6-9
4 “Rydw i’n addo…” tud. 38
Stori Abraham
GENESIS 12-22
5 Priodas Rebeca tud. 48
Stori Isaac a Rebeca
GENESIS 24
6 Yr Efeilliaid tud. 56
Stori Jacob ac Esau
GENESIS 25-27
7 Jacob yn Dianc tud. 66
Stori Jacob
GENESIS 28-33
8 Y Brodyr Cas tud. 74
Stori Joseff
GENESIS 37
9 Joseff a’r Brenin tud. 82
Stori Joseff a’i deulu
GENESIS 39-50
10 Y Dywysoges a’r Babi tud. 92
Geni Moses
EXODUS 1 a 2
11 Y Brenin oedd yn dweud “Na” tud. 100
Stori Moses yn yr Aifft
EXODUS 2-12
12 Yr Antur Fawr tud. 110
Dianc o’r Aifft
EXODUS 13-19
13 Y Ffordd Orau i Fyw tud. 120
Cyfamod Duw â’i bobl:
Y Deg Gorchymyn
EXODUS 19-40
14 Gwlad y Cewri tud. 130
Stori’r deuddeg sbïwr
NUMERI 13 a 14
15 Josua’n Ennill y Frwydr tud. 138
Brwydr Jericho
JOSUA 1-6
16 Dynion Gideon tud. 148
Stori Gideon a phobl Midian
BARNWYR 6-8
17 Samson a’r Llew tud. 156
Stori Samson
BARNWYR 13-16
18 Teulu Newydd Ruth tud. 164
Stori Ruth
O LYFR RUTH
19 Un Noson Dywyll tud. 172
Stori Samuel yn ifanc
1 SAMUEL 1-3
20 Y Brenin Swil tud. 180
Stori Saul
1 SAMUEL 8-10
21 Dafydd a’r Cawr tud. 188
Stori Dafydd a Goliath
1 SAMUEL 17
22 Ffrindiau Gorau tud. 200
Stori Dafydd a Jonathan
1 SAMUEL 18-20
23 Dafydd yn Cuddio tud. 206
Stori Dafydd
1 SAMUEL 21 – 2 SAMUEL 1
24 Syniad Gwych tud. 214
Cynllunio’r deml
1 CRONICL 17 a 22-29
25 Y Brenin Doeth tud. 222
Stori’r brenin Solomon
1 BRENHINOEDD 1-11
26 Dim Dŵr tud. 232
Stori’r proffwyd Elias
1 BRENHINOEDD 17
27 Glaw o’r Diwedd tud. 240
Stori Elias a phroffwydi Baal
1 BRENHINOEDD 18
28 Yr Eneth Garedig tud. 248
Stori iacháu Naaman
2 BRENHINOEDD 5
29 Ofn ar Bawb tud. 256
Stori’r Brenin Heseceia a’r Asyriaid
2 BRENHINOEDD 18 a 19: ESEIA 36
30 Y Pysgodyn Anferth tud. 264
Stori Jona
O LYFR JONA
31 Llewod Llwglyd tud. 272
Stori Daniel
O LYFR DANIEL
32 Brenin Newydd tud. 281
ESEIA 9 a 11
33 Mair a’r Angel tud. 284
Dyfodiad Mab Duw
MATHEW 1, LUC 1
34 Y Babi Arbennig tud. 292
Geni Iesu
LUC 2
35 Anrhegion Nadolig tud. 302
Ymweliad y tri gŵr doeth
MATHEW 2
36 Ble mae Iesu? tud. 310
Iesu yn y deml
LUC 2
37 Ar Lan yr Afon tud. 316
Ioan Fedyddiwr; bedydd Iesu
MATHEW 3
38 Deuddeg Ffrind Arbennig tud. 322
Iesu’n dewis y deuddeg
MATHEW 4, 9 a 10
39 Storm Ofnadwy tud. 330
Iesu’n tawelu’r storm
MARC 4
40 Y Ddau Dŷ tud. 334
Y Bregeth ar y Mynydd
MATHEW 5-7; LUC 6 a 12
41 Syniad Da tud. 342
Iesu’n iacháu dyn wedi ei barlysu
MARC 2
42 Y Milwr Caredig tud. 346
Iesu’n iacháu gwas y swyddog
MATHEW 8; LUC 7
43 Iesu a’r Eneth Fach tud. 350
Iesu’n dod â merch Jairus yn ôl yn fyw
MARC 5
44 Aeth ffermwr i hau … tud. 356
Damhegion am Deyrnas Duw
MATHEW 13
45 Y Picnic Mawr tud. 364
Bwydo’r pum mil
IOAN 6
46 “Help! Help” tud. 370
Stori’r Samariad trugarog
LUC 10
47 Dafad ar Goll tud. 378
Stori’r Bugail Da
LUC 15; IOAN 10
48 Y Ddau Frawd tud. 386
Stori’r mab colledig
LUC 15
49 “Ein Tad …” tud. 392
Iesu’n dysgu sut i weddïo
MATHEW 6; LUC 18
50 Y Parti Gorau Erioed tud. 398
Stori’r wledd fawr
LUC 14
51 “Pwy ydw i?” tud. 404
Y Meseia; gweddnewidiad Iesu
MATHEW 16 a 17
52 “Rydw i’n gweld!” tud. 410
Bartimeus ddall
MARC 10; IOAN 8
53 Twyllwr Bach Cas tud. 414
Sacheus y casglwr trethi
LUC 19
54 Mair a Martha tud. 418
Martha, Mair a Lasarus
LUC 10; IOAN 11
55 Mul Bach i’r Brenin tud. 422
Iesu’n mynd i Jerwsalem
MATHEW 21 a 26
56 Y Swper Olaf tud. 428
MATHEW 26; IOAN 13 a 14
57 Y Diwrnod Mwyaf Trist tud. 436
Dydd Gwener y Groglith –
Croeshoelio Iesu
MATHEW 27; MARC 15; LUC 22-23; IOAN 19
58 Y Diwrnod Mwyaf Hapus tud. 442
Dydd Sul y Pasg – Iesu’n atgyfodi
MATHEW 28; MARC 16; IOAN 20-21
59 Iesu’n Mynd Adref tud. 452
Esgyniad Iesu
ACTAU 1
60 Yr Helpwr Arbennig tud. 456
Pentecost – a’r Ysbryd Glân
ACTAU 2
61 Stori Pedr tud. 460
ACTAU 1-12
62 Paul yn Cyfarfod Iesu tud. 466
ACTAU 8-9
63 Storm ar y Môr tud. 470
ACTAU A LLYTHYRAU PAUL
64 Byd Newydd tud. 476
DATGUDDIAD 21