Gwirfoddolwyr

A oes gyda chi neu rywun yn eich eglwys neu ysgol Sul amser ac awydd i gynorthwyo yn achlysurol gyda rai agweddau o waith y Cyngor Ysgolion Sul?

Ers sefydlu Cyngor Ysgolion Sul yn 1966 y mae ei waith wedi datblygu a chynyddu yn sylweddol iawn, a llawer o’r gwaith hwn wedi ei gyflawni gan wirfoddolwyr. Mae’r angen a’r galw am wasanaeth Cyngor Ysgolion Sul yn fwy nag erioed, ond gyda’r cyfyngiadau staffio presennol, mae’n anodd cyflawni’r holl ddisgwyliadau sydd arnom. Mae ein rhaglen waith yn cael ei gyfyngu gan brinder amser ein swyddogion, a byddai cymorth ymarferol yn caniatau iddynt hwy fedru cyflawni mwy o waith maes allan o’r swyddfa gydag ysgolion Sul. Un ffordd o oresgyn hyn yw gofyn i gyfeillion yr achos am gymorth gwirfoddol o bryd i’w gilydd. Byddai rhai oriau yma ac acw, neu cymorth ar gyfer rhai gweithgareddau penodol yn medru gwneud cymaint o wahaniaeth.

Y mae amrywiaeth o dasgiau lle gallai cymorth gan wirfoddolwyr wneud gwahaniaeth mawr:

  • Rhoi taflenni mewn amlenni a gwaith gweinyddol cyffelyb
  • Cynrychioli mewn digwyddiadau neu cynnal stondin adnoddau llyfrau yn eich eglwys/cylch.
  • Cyfieithu, golygu neu ddarllen proflenni ein llyfrau neu paratoi deunydd gwreiddiol ar gyfer ei gyhoeddi
  • Cynorthwyo yn y siop ym Mhwllheli neu ar stondin y Cyngor mewn arddangosfeydd llyfrau

Mae peth o’r gwaith yn waith tymhorol i’w gyflawnu mewn lleoliad arbennig e .e. maes yr eisteddfod, tra mae agweddau eraill yn waith y gellir ei gyflawni o adref, fel mae amser yn caniatau.

Ein nod yn syml yw cryfhau a datblygu gwaith yr ysgol Sul yng Nghymru heddiw – fe allwch chi chwarae eich rhan yn y gwaith pwysig hwnnw.
Os ydych mewn sefyllfa i gynnig cymorth, buaswn yn falch o glywed gennych. Am wybodaeth pellach cysylltwch â ni.

“Gwyddoch nad yw eich llafur yn yr Arglwydd yn ofer.” (1 Cor. 15:58)