Defosiwn Y Pasg

Adnoddau Cyngor Ysgolion Sul
Isod ceir detholiad o ddeunyddiau ar gyfer cynnal gwasanaethau dros y Pasg i’w lawrlwytho’n rhad ac am ddim:

2 emyn newydd ar gyfer y Pasg
3 myfyrdod Gwener y Groglith
3 myfyrdod Sul y Blodau
3 myfyrdod Sul y Pasg
3 myfyrdod Y Grawys
Yr Atgyfodiad

Posteri Pasg Lliwgar
Eleni mae CPO (Christian Publicity Organization) wedi cynhyrchu chwech posteri Cymraeg/Dwyieithog yn arbennig ar gyfer Pasg 2019.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ac am archebu.

Adnodd Newydd Eglwys Bresbyteraidd Cymru a beibl.net

Mae TRI DIWRNOD yn adnodd gwych ar gyfer y Pasg. Y cyfan ar gael i’w lawrlwytho yn rhad ac am ddim.
Paratoi at y Pasg?

TRI DIWRNOD: Un pwrpas, un person.

Dyma becyn o adnoddau gwych sydd wedi eu paratoi i gynorthwyo pobl i baratoi am y Pasg. Y darlledwr profiadol Martyn Geraint yn cyflwyno’r ffilmiau.

Mae’r pecyn yn cynnwys 5 ffilm a 5 astudiaeth Feiblaidd.

Gellir ei ddefnyddio gyda grŵp yn eich capel/eglwys, ar yr aelwyd, neu mae modd i unigolion hefyd ei ddefnyddio i ddysgu mwy am y Pasg a’i ganlyniadau. Gellir hefyd ei ddefnyddio fel maes i’r Ysgol Sul neu fel sail cyfres o bregethau ar gyfer yr wythnosau cyn y Pasg.

Os am wahodd eraill i ystyried neges y Pasg gyda chi, gallwch lawrlwytho taflenni bach i’w rhannu, neu boster y gellir ei olygu ac ychwanegu’r manylion e.e. amser a man cyfarfod.

Mae’r cyfan ar gael yn rhad ac am ddim i’w ddefnyddio.

Nid yw’n bosib cynnwys popeth am y Pasg mewn 5 ffilm a 5 astudiaeth!

Rydym wedi dewis a dethol er mwyn canolbwyntio ar ddigwyddiadau mwyaf allweddol cyfnod y Pasg sef y Swper Olaf, Iesu yng Ngardd Gethsemane; yr achos llys o flaen Peilat, y Croeshoelio a’r Atgyfodiad.

Y gobaith, a’r weddi, yw y bydd y ffilmiau a’r astudiaethau yn rhoi cyfle i bobl ystyried o ddifri wir ystyr y Pasg ac arwyddocâd y digwyddiadau hyn iddyn nhw’n bersonol, a hynny ar sail yr hyn ddarllenwn ni yn y Beibl.

Un pwrpas oedd i ddigwyddiadau’r tri diwrnod – Duw yn darparu ffordd i bobl y byd gael eu hachub.

Un person allai gyflawni hynny – Iesu Grist, mab Duw.

Cliciwch yma i fynd i dudalen TRI DIWRNOD ar wefan gair.cymru i wylio’r holl ffilmiau a lawrlwytho’r adnoddau.

Adnoddau newydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

Mae Undeb yr Annibynwyr hefyd wedi paratoi gwasanaethau newydd ar gyfer 2019. Mae gwasanaeth Gwener y Groglith ar gael, o waith Andrew Lenny, ac hefyd oedfa Sul y Pasg o waith Carys Ann. Mae hefyd cyfres o astudiaethau Grawys ar gael yno gan Robin Samuel.

Cliciwch yma i fynd at yr adnoddau ar wefan yr Annibynwyr.

Adnoddau newydd Cymdeithas y Beibl

Ar gyfer Pasg 2019 mae Cymdeithas y Beibl wedi paratoi ffilm newydd ar gyfer plant sef Tri Ffrind a Dyn y Gwyrthiau. Mae hefyd llyfryn ar gael yn adrodd y stori a gwasanaeth ar gyfer oedfa pob oed. Mae nifer o luniau lliwio hefyd ar gael i lawrlwytho o’u gwefan.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Adnoddau Pasg beibl.net
Mae nifer o adnoddau i’w lawrlwytho ar beibl.net hefyd. Cliciwch YMA.
Adnoddau Grawys Yr Eglwys yng Nghymru
Mae cwrs Beiblaidd ar gyfer y grawys hefyd ar gael i’w lawrlwytho am ddim gan yr Eglwys yng Nghymru. Cliciwch yma.
Adnoddau Pasg Cymorth Cristnogol
Mae gan Gymorth Cristnogol apêl arbennig hefyd, sef Cyfra Dy Fendithion.
Cliciwch yma i lawrlwytho’r daflen.
Adnoddau Cyhoeddiadau’r Gair

getimg
Defosiwn Gŵyl y Pasg gan D. Ben Rees
Casgliad cynhwysfawr o ddeunydd defosiynol, yn cynnwys darlleniadau, gweddiau, cerddi a myfyrdodau ar gyfer tymor y Grawys a’r Pasg.

Cliciwch yma i brynu copi caled gan Gwales.com

Cliciwch isod i brynu copi digidol (Fformat: PDF):

Yr Wythnos Honno gan Ivor Thomas Rees
Myfyrdodau ar gyfer Yr Wythnos Fawr a’r Pasg gan Ivor Thomas Rees. Ceir darlleniadau, myfyrdodau a gweddïau ar gyfer bob rhan o’r daith – o’r orymdaith fuddugoliaethus i mewn i Jerwsalem, i’r swper yn yr oruwchystafell a’r profiadau ingol yn yr ardd, a arweiniodd at daith llwybr y groes ar Golgotha a thu hwnt, ac i gyffro’r bedd gwag a’r atgyfodiad.

Cliciwch yma i brynu copi caled gan Gwales.com

Cliciwch isod i brynu copi digidol (Fformat: PDF):