Gwefanau Eraill

Gwelir isod ddoleni i wefanau sy’n cynnig cefnogaeth i waith yr Ysgol Sul a gwaith Cristnogol ymysg plant ac ieuenctid.

www.beibl.net – Amrywiaeth eang o ddeunydd ar gyfer pob oed gan gynnwys addasiad mewn Cymraeg cyfoes o’r Testament Newydd; gwasanaethau; sgetsys; gemau; crefft; storiau ar bwynt pwer a.y.b. Y cyfan i’w lawr lwytho yn rhad ac am ddim.

header-beibl-i-blant

www.bibleforchildren.org – Cyflwyniadau o hanesion Beiblaidd ar bwynt pwer i’w lawr lwytho yn rhad ac am ddim.

freebibleimages

www.freebibleimages.org – Gwefan ddefnyddiol sy’n llawn lluniau a chyflwyniadau Power Point ar gyfer eu defnyddio’n rhad ac am ddim mewn ysgolion ac ysgolion sul.

www.colegybala.org – Canolfan breswyl Eglwys Bresbyteraidd Cymru sy’n arbeigo mewn gwaith plant ac ieuenctid. Hyfforddiant, cefnogaeth, a gwersylloedd cyffrous am bris rhesymol.

www.souledoutcymru.net – Mae’r angen sydd yn yr Eglwys am genhedlaeth newydd o ddisgyblion ac arweinwyr Crist-debyg, brwdfrydig a llawn gweledigaeth, yn amlwg. Bwriad Souled Out yw ceisio ymateb i’r angen hwn trwy gasglu, annog ac arfogi ieuenctid, myfyrwyr ac oedolion ifanc i wneud gwahaniaeth i’r Deyrnas yn eu cenhedlaeth.

urbansaints.org/region/wales – Mudiad sy’n gweithio yng Nghymru gyda phlant a ieuenctid yw Saint y Gymuned sy’n cael ei gyd-lynnu gan Andy Hughes.

www.christianaid.org.uk/cymru – Mae Cymorth Cristnogol Cymru yn fudiad sy’n ceisio newid y byd gan helpu pobl Cymru i ymuno yn y frwydr i ryddhau’r byd o dlodi ac anghyfiawnder.

www.gobaith.cymru – Mae cyfieithiadau Cymraeg o ganeuon addoli poblogaidd ynghŷd â chaneuon addoli gwreiddiol yn y Gymraeg ar gael ar wefan Gobaith i Gymru.

www.gwales.com – Os am archebu unrhyw un o deitlau Cyhoeddiadau’r Gair er mwyn eu derbyn trwy’r post ewch i safle Gwales.

www.scriptureunion.org.uk – Mae Scripture Union yn cynnig gwasanaethau ac adnoddau er mwyn gweithio gyda phlant a ieuenctid trwy gyfrwng y Saesneg.

SUcymru

scriptureunioncymrucymraeg.wordpress.com – Mae gwefan Scripture Union Cymru yn sôn am weithgarwch y mudiad yng Nghymru ac yn ein cyfeirio at adnoddau Cymraeg.


www.llwybrau.org – Cafodd y cylchgrawn Llwybrau ei ddechrau gan Mudiad Efengylaidd Cymru er mwyn bod o gymorth i ieuenctid Cymru. Eu gobaith yw bod yr erthyglau a’r darlleniadau yn gyfoes, yn Feiblaidd gywir ac yn berthnasol i bobl ifanc heddiw. Mae’r cynnwys yn onest ac yn ceisio delio gyda ‘issues’ go iawn drwy edrych ar Iesu Grist, ei fywyd, ei ddysgeidiaeth, ei farwolaeth a’i atgyfodiad.
paneldiogelwchwww.paneldiogelwch.org.uk – Cliciwch yma am wybodaeth ynglŷn a materion diogelwch. Rôl y Panel yw cefnogi a chynghori’r tri enwad ynghylch arferion diogelu yng nghyswllt eu gwaith gyda phlant a phobl ifanc ac oedolion bregus. Fel corff a gofrestrwyd gyda’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), mae’r Panel yn gyfrifol am brosesu gwiriadau DBS ar gyfer gweithwyr a gwirfoddolwyr o fewn y tri enwad. Yn 2008 ehangodd i ddod yn ‘gorff cysgodol’ gan ei alluogi i gynnig gwiriadau datgelu ar gyfer sefydliadau ac asiantaethau nad ydynt yn aelodau o’r tri enwad.

www.llanw.org – Gŵyl Gristnogol flynyddol sy’n cael ei gynnal dros y Pasg ers 2008. Mae darpariaeth lawn ar gyfer plant a ieuenctid yn yr ŵyl ac yn ddigwyddiad da i fynd a criw o’ch Ysgol Sul iddi am y diwrnod neu’r wythnos gyfan.

Noddir a chefnogi Cyngor Ysgolion Sul gan bump o’r prif enwadau Cymreig sef:


Eglwys Bresbyteraidd Cymru


Undeb Bedyddwyr Cymru

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

Yr Eglwys Fethodistaidd

Yr Eglwys yng Nghymru
Mae Cyngor Ysgolion Sul yn gorff cysylltiol ac yn cyd-weithio gyda CYTUN – Eglwysi ynghŷd yng Nghymru


www.cytun.org.uk

Mae nifer o gynlluniau cenhadol i blant a ieuenctid yn gweithredu’n rhanbarthol. Isod ceir rhestr ohonynt (os gwyddoch am eraill mae croeso i chi gysylltu gyda ni):

MIC Sir Gâr – Sir Gaerfyrddin

Cynllun EfE – ardal Bethel, Llanrug a Llanberis

Trobwynt – ardal Llŷn ac Eifionydd

Agathos – ardal Yr Wyddgrug a Sir y Fflint

Cadwyn Teifi – ardal Tregaron a Llanbedr Pont Steffan. Am fwy o fanlynion cysyllter gyda Carwyn Arthur 01974 299392.