Cyfres Golau ar y Gair (e-lyfrau)

Cyfres Golau ar y Gair

Yr hyn a geir o fewn y cynllun yma yw cyfres o 40 o e-werslyfrau athro ar storïau neu themâu arbennig, gyda pob llyfr yn cynnwys 3 gwers ac un oedfa deulu – digon ar gyfer mis o waith. Un e-lyfr sydd ei angen ar yr ysgol Sul gan bod y deunydd plant ac ieuenctid yn gynwysiedig fel taflenni ac atodiadau i’w llungopïo. O fewn pob e-lyfr ceir:

Cynllun gwersi ar gyfer plant meithrin i 5 oed
Ceir yma amrywiaeth o syniadau o dan y penawdau Amser Chwarae, Amser Stori, Amser Creadigol ac Amser Canu a Gweddïo. Yn ychwanegol i hyn, ceir detholiad o daflenni gwaith i’w llungopïo.

Cynllun gwersi ar gyfer plant 6-11 oed
Ceir yma ddewis eang o weithgareddau arbennig i rai rhwng 6-8 oed a 8-11 oed. Nodir amcanion clir ar gyfer pob gwers, gyda ffyrdd gwahanol o gyflwyno a dysgu’r stori, syniadau crefft, cwis, gemau, drama, gweddïau a deunydd defosiwn. Ceir hefyd dewis o daflenni gwaith ar gyfer y ddau grþp oed gwahanol.

Cynllun gwersi ar gyfer rhai rhwng 11-14 oed
Ceir yma dri thema yn deillio o’r stori, gydag amrywiaeth o syniadau creadigol a diddorol, a chyfle hefyd i drafod a sgwrsio.

Atodiadau a deunydd ychwanegol
Ceir nifer o atodiadau hefyd, yn cynnig syniadau ychwanegol a deunydd gweledol. Rhestrir yn y llyfr hefyd rhai adnoddau ychwanegol e.e. llyfr stori ar y thema neu ddeunydd gweledol a chrefft.

Gwasanaeth Teuluol
Paratowyd gwasanaeth teuluol hefyd ar gyfer bob uned, a gobeithio bydd hyn o gymorth i ddod â bwrlwm yr ysgol Sul i mewn i fywyd yr eglwys, gan greu cymuned sy’n dysgu ac addoli gyda’i gilydd.

Rhai egwyddorion sylfaenol
Cynllun Cymreig a Chymraeg ar gyfer eglwysi Cymru.
I fod yn addas ar gyfer ysgolion Sul ac eglwysi bychain a mawr.
Deunydd i bontio rhwng yr eglwys a’r ysgol Sulfel bod oedfaon teuluol yn digwydd yn rheolaidd.

Deunydd atodol sy’n cynnig cyfle i ddatblygu’r thema ymhellach mewn ysgol ddyddiol.
Digon o hyblygrwydd i ddewis a dethol, gan greu gwersi a fydd yn elwa o sgiliau yr arweinwyr.

Awdur: Sarah Morris, Pris: Dim ond 90 ceiniog yr un.
Cyfrolau o wersi ysgol Sul i blant 4-14 oed, yn dilyn stori/thema arbennig.

Y Gwerslyfrau

  • Porthi’r Pum Mil

buy

 • Gideon – yn ymladd dros Dduw

 

buy

 

 • Y Nadolig

 

buy

 • Teulu Newydd Ruth

 

buy

 

 • Moses – Y Dywysoges a’r Baban

 

buy

 • Pasg – Iesu’r Brenin

 

buy

 

 • Samuel – Duw yn siarad â Samuel

 

buy

 • Pentecost – Newyddion Da Iawn

 

buy

 

 • Daniel – yn ffau’r Llewod

 

buy

 • Damhegion Iesu – Cyfrinachau’r Deyrnas

 

buy

 

 • Dechrau’r byd: Hanes y Creu

 

buy

 • Iesu’n dangos ei allu

 

buy

 

 • Joseff yn yr Aifft

 

buy

 • Y Nadolig: Rhodd Duw

 

buy

 

 • Iesu: Ffrind mewn angen

 

buy

 • Moses: Gadael yr Aifft

 

buy

 

 • Y Pasg: trwy lygaid Pedr

 

buy

 • Abraham: ffrind Duw

 

buy

 

 • Ysbryd Duw ar waith: Dechrau’r Eglwys

 

buy

 • Y Beibl: Stori Fawr Duw

 

buy

 

 • Iesu’r Meddyg

 

buy

 • Dafydd: bugail a brenin

 

buy

 

 • Elias: negesydd Duw

 

buy

 • Nadolig: Goleuni’r Byd

 

buy

 

 • Jona: Proffwyd Anfodlon

 

buy

 • Iesu’n croesawu pawb

 

buy

 

 • Y Pasg: y daith fawr

 

buy

 • Jeremeia: proffwyd mewn twll

 

buy

 

 • Paul: yn cyfarfod Iesu

 

buy

 • Moses: Y Deg Gorchymyn

 

buy

 

 • Iesu: y Ffrind Gorau

 

buy

 • Solomon: y brenin doeth

 

buy

 

 • Ffrindiau Iesu: rhannu’r newyddion da

 

buy

 

 

 • Josua: yr arweinydd newydd

 

buy

 

 • Iesu’r athro da

 

buy

 • Y Pasg: “Gorffennwyd”

 

buy

 

 • Esther: y frenhines ddewr

 

buy

 • Pentecost: yr Ysbryd Glân yn dod

 

buy

 

 • Dafydd: bardd a brenin (Salmau)

 

buy