Gwerslyfrau

Mae gan Cyngor Ysgolion Sul banel Gwerslyfrau sy’n cyfarfod yn rheolaidd i gynllunio a pharatoi meusydd llafur ar gyfer Ysgolion Sul Cymru. O dan gadeiryddiaeth y Parch. Trefor Lewis fe ddaw cynrhychiolwyr o’r holl enwadau ynghyd i gyflwyno eu syniadau. Cyhoeddir gwerslyfrau newydd yn rheolaidd ar gyfer plant, ieuenctid ac oedolion.

graffeg5 graffeg4 graffeg graffeg2 graffeg3

Adnoddau ar gyfer yr Ysgol Sul

Cyfres Werslyfrau Stori Duw
£19.99
Ar y ddisg gyfrifiadurol hon mae digon o wersi Ysgol Sul ar gyfer dwy flynedd o waith. Cyfres o 7 gwerslyfr sy’n cynnwys 50 o wersi Ysgol Sul sy’n cyflwyno prif storïau’r Beibl ar gyfer plant meithrin, plant 5-11 oed a ieuenctid 11-15 oed. Dros 400 o brojectau crefft a 200 o luniau i’w lliwio yn gynwysiedig.

Cyfres Golau ar y Gair
£19.99
Ar y ddisg gyfrifiadurol hon mae digon o wersi Ysgol Sul ar gyfer pedair blynedd o waith. Cyfres o 40 gwerslyfr sy’n cynnwys 120 o wersi Ysgol Sul sy’n cyflwyno prif storïau’r Beibl ar gyfer plant meithrin, plant 5-11 oed a ieuenctid 11-15 oed.

dvd-gwyn-rhydderchFfeil adnoddau Clybiau Cristnogol i blant
£12.99
Ar y ddisg gyfrifiadurol hon mae digon o gynlluniau Clybiau Cristnogol i blant ar gyfer tair blynedd a mwy. Cyfres o 4 llyfr sy’n cynnwys dros 60 o gynlluniau Clybiau Cristnogol i blant sy’n cyflwyno prif storïau’r Beibl.


Beibl Bach i Blant
£13.99
64 cyflwyniad PowerPoint ar gyfer y cyfrifiadur yn seiliedig ar storïau allan o ‘Beibl Bach i Blant’, yn cynnwys dros 400 o luniau lliwgar.

Beibl Newydd y Storiwr
£9.99
Yn y bocs yma ceir 4 CD Sain sy’n cynnwys 70 o storiau Beiblaidd yn cael eu darllen gan Catherine aran, Martyn Geraint, Mair Tomos Ifans a Wynford Ellis Owen.

Cliciwch yma i wrando ar sampl o stori ‘Yn y Dechrau’.

Beibl Bach i Blant – CD Sain
£9.99
64 o storïau allan o ‘Beibl Bach i Blant’ yn cael eu darllen gan Aled Davies.

Am Stori!
£11.99

Disg ar gyfer y cyfrifiadur, yn cynnwys 300 o storiau i’w darllen i blant ar ffurf dogfenau PDF. Ceir yma gynnwys tair cyfrol sef Am Bobl, Am Ddawn ac Am Fyd gan Huw John Hughes.

Duw’r Enfys gan Verina Matthews
£11.99
Drama gerdd gyflawn yn cyflwyno stori fawr yr Hen Destament. Ceir yma 26 o ganeuon newydd yn adrodd storÏau Beiblaidd o’r Hen Destament a sgript ar gyfer y llefarwyr. Deunydd Cymraeg a Saesneg ar y ddisg hon.
Yn y pecyn hwn ceir dwy ddisg. Mae’r ddisg gyntaf yn cynnwys CD gyda’r gerddoriaeth cefndir i’w ddefnyddio fel cyfeiliant. Mae’r ail ddisg yn cynnwys ffeiliau PDF gyda’r sgript geiriau a’r sgôr cyfeiliant hen nodiant yn Gymraeg a Saesneg. Ceir yma ganeuon i’w perfformio yn cyflwyno storiau o stori’r creu, hanes Noa, Abraham, Joseff, Moses, Samson, Ruth, Dafydd ac eraill.