Medalau Gee


Medalau Gee 2019: de a gogledd

Ar gyfer 2019 mae’n fwriad gan Cyngor Ysgolion Sul gynnal dau gyfarfod er mwyn cyflwyno Medalau Gee i ffyddloniaid yr Ysgol Sul yng Nghymru.

Trefnwyd dau ddyddiad a lleoliad ar gyfer gwneud hyn, sef:
Yn y gogledd: ar bnawn Sadwrn Medi 14eg, yng Nghapel Berea Newydd, Bangor am 2.00 y pnawn.
Yn y de: ar bnawn Sadwrn, Medi 21ain, yng nghapel y Priordy, Caerfyrddin am 2.00 y pnawn.

Rydym ar hyn o bryd yn croesawu enwebiadau am fedalau o blith yr eglwysi yng Nghymru, gan gofio bod yn rhaid i bob ymgeisydd a enwebir gan ei heglwys fod dros 75 oed ac yn dal i fynychu’r Ysgol Sul. Mae modd lawrlwytho ffurflen enwebu o wefan www.ysgolsul.com

Rhaid i bob cais sydd i’w ystyried ar gyfer eleni fod wedi ein cyrraedd ni erbyn Mehefin 30 fan hwyraf. Mae cyflwyno medalau fel hyn yn ffordd anrhydeddus i ddiolch i athrawon Ysgol Sul dosbarthiadau plant ac ieuenctid am oes o wasanaeth, ac i gydnabod ffyddlondeb aelodau dosbarth yr oedolion yn ogystal. Tybed oes na rywrai yn eich Ysgolion Sul chi sy’n disgyn i’r categori hyn? Os oes, yna ewch ati i enwebu!

Gyda llawer o ddiolch, ar ran Cyngor Ysgolion Sul,

Aled Davies

Ers 2018 daeth gweinyddu’r cynllun Medalau Gee o dan ofal Cyngor Ysgolion Sul. Dros y blynyddoedd bu Cyngor Eglwysi Rhyddion Gogledd Cymru a De Cymru yn gwneud y gymwynas honno ond wrth ddirwyn y ddau gyngor i ben penderfynwyd trosglwyddo’r cyfrifoldeb i’r Cyngor Ysgolion Sul. O 2019 ymlaen trefnir dau gyfarfod blynyddol, un yn y gogledd ac un yn y de yn ystod mis Medi. Gwahoddir ceisiadau am fedalau gan aelodau sydd dros 75 oed ac yn dal i fynychu’r Ysgol Sul. Isod gweler ffurflenni cais i’w lawrlwytho a’u dychwelyd.

Ffurflen Gais Medalau Gee (PDF)

Ffurflen Gais Medalau Gee (Word)

Cliciwch yma i lawrlwytho llyfryn o hanes y teulu Gee gan Isoline Greenhaugh

Medalau er Anrhydedd
Mae Cyngor Eglwysi Rhyddion y Gogledd wedi cyfwyno Medalau Gee i ffyddloniaid yr ysgol Sul er 1906. Cyfwynwyd medal arbennig gan Gyngor yr Eglwysi Rhyddion i’r Parch. J. Haines Davies am ei waith unigryw i’r Cyngor hwnnw a gwaith yr ysgol Sul yng Nghymru pan ymddeolodd fel ysgrifennydd y Cyngor. Ymhen rhai blynyddoedd, derbyniodd y Cyngor Ysgolion Sul awgrym Aled Davies fod y Cyngor yn cyfwyno medal i rai oedd wedi rhoi cyfraniad arbennig, a hynny ar lefel genedlaethol, i waith yr ysgol Sul a chafwyd cytundeb Cyngor yr Eglwysi Rhyddion.

Cyfwynwyd Medalau er Anrhydedd fel a ganlyn:

2004 Elisabeth Lloyd James a Rheinallt Thomas
2005 Elfed Hughes
2006 Y Parchedigion Gareth Maelor Jones a Vincent Watkins
2010 Y Parchedigion Huw John Hughes, Trefor Lewis ac
Edward David Morgan
2011 Y Parchedig Derwyn Morris Jones a Miss Beti Griffiths
2013 Y Parchedig Ddr Elfed ap Nefydd Roberts
2015 Y Barchedig Angharad Roberts ac Arfon Jones
2016 Y Parchedig J Ronald Williams

Cliciwch YMA am hanes Medalau Gee 2018