Medalau Gee

Cyngor Ysgolion Sul ac Addysg Gristnogol Cymru
Cyfarfodydd cyflwyno a gwobrwyo
Medalau Gee 2019

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd 33 o fedalau Thomas a Suzannah Gee yn cael eu cyflwyno eleni, a hynny mewn dwy seremoni, i’w cynnal ym Mangor a Chaerfyrddin yn ystod mis Medi.
Isod rhestrir enwau y 33 a fydd yn cael eu anrhydeddu eleni.

Mae croeso i bawb i’r cyfarfodydd arbennig hyn, ac yn ogystal â cyflwyno’r Medalau gan gynrychiolwyr o deulu y diweddar Thomas Gee, bydd cyfle i glywed am newyddion diweddaraf yr Ysgol Sul yng Nghymru a chyfle i edrych ar yr adnoddau newydd sydd ar gael. Noder nad oes te yn cael ei drefnu yn dilyn y cyfarfod, a bod croeso i deuluoedd ac eglwysi wneud eu trefniadau personol os am barhau i ddathlu dros luniaeth.

Llongyfarchwn y 33 aelod ffyddlon a nodir isod ar dderbyn y fedal eleni, a diolchwn am eu teyrngarwch a’u ffyddlondeb i waith yr Ysgol Sul yng Nghymru. Cofiwch os ydych am enwebu rhywun i dderbyn medal y flwyddyn nesaf bod y ffurflen gais ar gael ar ein gwefan, a bydd angen derbyn pob enwebiad erbyn Mehefin 30 2020.

Cyfarfod Adran y Gogledd, yng nghapel Berea Newydd, Bangor
Am 2.00 ar ddydd Sadwrn, Medi 14 2019

Meirick Lloyd Davies, capel Cefn Meiriadog, Dinbych
Cadfan Edwards, capel Carmel, Moelfre, Abergele
Ann Evans, capel Bosra, Penisarwaun
Doreen Evans, eglwys Unedig Llansannan
Margaret Glenys Goddard, capel Jerwsalem, Cerrigydrudion
Dilys Wyn Griffith, capel Mynydd Seion, Abergele
Eluned Griffiths, capel Bethlehem, Carreglefn
Anwen Hughes, capel Bethel, Melin y Coed
Doris Hughes, capel Gilead, Belan, Bodwrog
Janet Maureen Hughes, capel Seion, Llanrwst
John Eric Hughes, capel Mynydd Seion, Abergele
Meirwen Hughes, capel Mynydd Seion, Abergele
John Owen Hughes, capel Bethlehem, Carreglefn
Llinos Meirionwen Hughes, capel Cefn Berain, Dinbych
Vivian Jones Hughes, capel Bethlehem, Carreglefn
Ceinlys Jones, eglwys Unedig Llansanan
Catherine Jones, capel Gilead, Belan, Bodwrog
Gruffydd Rees Jones, eglwys Unedig Llansannan
Gwynant Jones, eglwys Unedig Llansannan
Gareth Jones, capel Lôn y Felin, Llangefni
Huw Jones, capel Bethesda, Yr Wyddgrug
Robert John Jones, capel Gilead, Belan, Bodwrog
William Bryn Jones, capel Gilead, Belan, Bodwrog
Mair Elizabeth Lewis, capel Heol y Parc, Rhuthun
Llinos Roberts, capel Cefn Meiriadog, Dinbych
Thomas Rowlands, capel Parc, Llandyfrydog, Môn
Mair Selway, capel Bethesda, Yr Wyddgrug
Betty Williams, eglwys Unedig Llansannan
Eluned Margaret Williams, capel Seion, Llanrwst
Mary Williams, capel Gilead, Belan, Bodwrog

Cyfarfod Adran y De, yng nghapel Priordy, Caerfyrddin
Am 2.00 ar ddydd Sadwrn, 21 Medi 2019

Delun Callon, capel Tabernacl, Caerdydd
Elizabeth Ann Davies, capel Peniel, Caerfyrddin
Robin Gwyndaf, capel Tabernacl, Caerdydd
Brynmor James Harries, capel Penybont, Casblaidd
Elizabeth Ann Jones, capel Tabernacl, Pencader

Gyda diolch,
Aled Davies, Cyfarwyddwr Cyngor Ysgolion Sul

Medalau Gee 2020: de a gogledd

Rydym ar hyn o bryd yn croesawu enwebiadau am fedalau o blith yr eglwysi yng Nghymru, gan gofio bod yn rhaid i bob ymgeisydd a enwebir gan ei heglwys fod dros 75 oed ac yn dal i fynychu’r Ysgol Sul. Mae modd lawrlwytho ffurflen enwebu o wefan www.ysgolsul.com

Rhaid i bob cais sydd i’w ystyried ar gyfer eleni fod wedi ein cyrraedd ni erbyn Mehefin 30 fan hwyraf. Mae cyflwyno medalau fel hyn yn ffordd anrhydeddus i ddiolch i athrawon Ysgol Sul dosbarthiadau plant ac ieuenctid am oes o wasanaeth, ac i gydnabod ffyddlondeb aelodau dosbarth yr oedolion yn ogystal. Tybed oes na rywrai yn eich Ysgolion Sul chi sy’n disgyn i’r categori hyn? Os oes, yna ewch ati i enwebu!

Gyda llawer o ddiolch, ar ran Cyngor Ysgolion Sul,

Aled Davies

Ers 2018 daeth gweinyddu’r cynllun Medalau Gee o dan ofal Cyngor Ysgolion Sul. Dros y blynyddoedd bu Cyngor Eglwysi Rhyddion Gogledd Cymru a De Cymru yn gwneud y gymwynas honno ond wrth ddirwyn y ddau gyngor i ben penderfynwyd trosglwyddo’r cyfrifoldeb i’r Cyngor Ysgolion Sul. O 2019 ymlaen trefnir dau gyfarfod blynyddol, un yn y gogledd ac un yn y de yn ystod mis Medi. Gwahoddir ceisiadau am fedalau gan aelodau sydd dros 75 oed ac yn dal i fynychu’r Ysgol Sul. Isod gweler ffurflenni cais i’w lawrlwytho a’u dychwelyd.

Ffurflen Gais Medalau Gee (PDF)

Ffurflen Gais Medalau Gee (Word)

Cliciwch yma i lawrlwytho llyfryn o hanes y teulu Gee gan Isoline Greenhaugh

Medalau er Anrhydedd
Mae Cyngor Eglwysi Rhyddion y Gogledd wedi cyfwyno Medalau Gee i ffyddloniaid yr ysgol Sul er 1906. Cyfwynwyd medal arbennig gan Gyngor yr Eglwysi Rhyddion i’r Parch. J. Haines Davies am ei waith unigryw i’r Cyngor hwnnw a gwaith yr ysgol Sul yng Nghymru pan ymddeolodd fel ysgrifennydd y Cyngor. Ymhen rhai blynyddoedd, derbyniodd y Cyngor Ysgolion Sul awgrym Aled Davies fod y Cyngor yn cyfwyno medal i rai oedd wedi rhoi cyfraniad arbennig, a hynny ar lefel genedlaethol, i waith yr ysgol Sul a chafwyd cytundeb Cyngor yr Eglwysi Rhyddion.

Cyfwynwyd Medalau er Anrhydedd fel a ganlyn:

2004 Elisabeth Lloyd James a Rheinallt Thomas
2005 Elfed Hughes
2006 Y Parchedigion Gareth Maelor Jones a Vincent Watkins
2010 Y Parchedigion Huw John Hughes, Trefor Lewis ac
Edward David Morgan
2011 Y Parchedig Derwyn Morris Jones a Miss Beti Griffiths
2013 Y Parchedig Ddr Elfed ap Nefydd Roberts
2015 Y Barchedig Angharad Roberts ac Arfon Jones
2016 Y Parchedig J Ronald Williams

Cliciwch YMA am hanes Medalau Gee 2018