Llyfrau Myfyrdodau


Taith drwy’r Hen Destament – drwy lygaid rhai o’r cymeriadau
D. Hugh Matthews
Mae Taith drwy’r Hen Destament drwy lygaid rhai o’r Cymeriadau yn dwyn i gof llawer o’r straeon yr ydym yn hen gyfarwydd â hwy. Ond arhoswch! Pa mor gyfarwydd yw’r straeon mewn gwirionedd? Yr ateb yw mai’r rhan fwyaf o’r stori sy’n gyfarwydd, tra bod rhannau wedi eu hanghofio neu heb fod yn cael unrhyw sylw o gwbl.

Gair Duw Ar Waith
Casgliad o fyfyrdodau yn canolbwyntio ar roi ein ffydd ar waith yn ymarferol mewn bywyd bob dydd
Denzil I. John
Dyma gasgliad o 52 myfyrdod Beiblaidd sy’n ein cyflwyno i waith nifer o fudiadau ac elusennau Cristnogol. Mae pwyslais y myfyrdodau yn y gyfrol hon ar wneud ein ffydd yn un ymarferol ac estyn cymorth i’r gwan a’r bregus mewn cymdeithas gan ddilyn esiampl Crist.

O Eden i Baradwys gan D. Hugh Matthews
Dyma gasgliad o dros 100 o fyfyrdodau sydd yn ein tywys ar daith drwy’r Beibl mewn myfyrdod a gweddi. Eu bwriad yw cyflwyno neges y Ffydd Gristnogol, a hynny mewn modd syml a dealladwy. Gellir hefyd eu defnyddio gerbron cynulleidfa yn absenoldeb pregethwr. Fformat: PDF.

Geiriau Ffydd 3 gan John Treharne
Cyfrol o fyfyrdodau beiblaidd gan John Treharne yn canolbwyntio ar 100 o adnodau mwyaf poblogaidd ac adnabyddus yr Hen Destament. Fformat: PDF.

40 Diwrnod Gyda’r Seintiau Celtaidd – Myfyrdodau Dyddiol yn Dilyn Hanes y Seintiau Celtaidd
Deunydd myfyrdodol yn canolbwyntio ar fywydau 40 o seintiau Celtaidd. Addas fel deunydd myfyrio yng nghyfnod y Grawys. Addasiad Cymraeg o 40 Days with the Celtic Saints.
getimg-11
Myfyrdodau Cyhoeddus Huw John Hughes
Casgliad gwerthfawr o 155 o fyfyrdodau amrywiol yn rhychwantu’r flwyddyn Gristnogol, a baratowyd ar gyfer addoliad cyhoeddus gan Huw John Hughes. Cydymaith i Gweddïau Cyhoeddus. Fformat: PDF

Geiriau Cyhoeddus Huw John Hughes

Bwrw dy Fara Maurice Loader
Casgliad o hanner cant o fyfyrdodau Beiblaidd ar gyfer defosiwn personol neu gyhoeddus. Eu bwriad yw cyflwyno neges y ffydd Gristnogol, a hynny mewn modd syml a dealladwy.

Blwyddyn gyda Iesu Meirion Morris
Casgliad o 365 o fyfyrdodau, yn addas ar gyfer pob dydd o’r flwyddyn.

Adnabod Meirion Morris
Casgliad o astudiaethau personol sy’n cyfleu myfyrdodau a dehongliad yr awdur o’i berthynas â Christ. Mae’n gweld taw perthynas yw hanfod Cristnogaeth, adnabod perthynas bersonol â Iesu, ac o hynny perthynas sy’n tyfu mewn bywyd o ufudd-dod ymarferol. Rhennir y gyfrol yn benodau hwylus i gyfleu gwahanol agweddau ar y berthynas.
getimg
Gwnewch Hyn … Beti-Wyn James
Cyfrol wreiddiol gan Beti-Wyn James yn cynnwys 20 myfyrdod sy’n addas ar gyfer gwasanaethau Cymun. eLyfr ar ffurf PDF.
getimg-7
Geiriau Ffydd 1 John Treharne
Casgliad o fyfyrdodau gwreiddiol ar 100 o adnodau a dywediadau mwyaf cyfarwydd Iesu. Fe’u tynnir o’r Efengyl, yr Actau ac o Lyfr y Datguddiad. Rhoddir ychydig o gefndir i bob adnod ac esboniad o’r cyd-destun. Dyfynnir o’r Beibl Cymraeg Diwygiedig Newydd oni nodir yn wahanol. Fformat: PDF.
getimg-7
Geiriau Ffydd 2 John Treharne
Casgliad o fyfyrdodau yn canolbwyntio ar eiriau’r eglwys fore a llythyron Paul. Dilyniant i Geiriau Ffydd a gyhoeddwyd yn 2007. Awdur: John Treharne. Fformat: PDF.

Gorfoledd y Gair D Hugh Matthews
Casgliad helaeth o fyfyrdodau Beiblaidd amrywiol.
getimg-6
Gair Disglair Duw Denzil I John
Casgliad o dros 150 o fyfyrdodau sy’n ein harwain ar daith drwy holl lyfrau’r Beibl, gan gynnig adnodd gwerthfawr ar gyfer astudio a deall y testun, mewn defosiwn personol ac addoliad cyhoeddus fel ei gilydd. Awdur: Denzil I John. Fformat: PDF.
getimg-3
Damhegion y Beibl D. Hugh Matthews
Casgliad cyfoethog o fyfyrdodau amrywiol wedi’u seilio ar ddamhegion y Beibl gan D. Hugh Matthews. eLyfr ar ffurf PDF.
getimg-5
Emynau Ffydd 1 Huw Powell-Davies
100 Myfyrdod ar Rai o Emynau Enwocaf Cymru. Fformat: PDF.
getimg-5
Emynau Ffydd 2 Wayne Hughes
Ail gasgliad o fyfyrdodau a gweddïau a ysbrydolwyd gan fyfyrdod personol yr awdur ar gant o emynau a ddewiswyd o’r llyfr emynau cydenwadol Caneuon Ffydd, gyda chyfeiriadau Beiblaidd perthnasol at ddefnydd defosiwn personol neu addoliad cyhoeddus. Fformat: PDF.
getimg-5
Emynau Ffydd 3 Iwan Llewelyn Jones
Y drydedd gyfrol yn y gyfres o fyfyrdodau ar emynau. Paratowyd gan y Parchg Iwan Llewelyn Jones, Porthmadog, gweinidog gyda’r Annibynwyr, arweinydd a chyfeilydd Cymanfaoedd Canu. Fformat: PDF.
getimg-13
Y Deg Gorchymyn ac Erthyglau Eraill gan Dr David Enoch
Casgliad o ysgrifau yn trafod perthnasedd ffydd heddiw. Yn ogystal â deunydd ar bob un o’r Deg Gorchymyn, ceir erthyglau hefyd ar faterion oesol a chyfoes. Telir sylw i brif faes astudiaeth y seiciatrydd Dr David Enoch, gydag ysgrifau deifiol ar iselder ysbryd a phroblemau meddwl eraill. Fformat: PDF

Y Noson Honno gan Ivor Thomas Rees
Casgliad gwerthfawr o bortreadau o straeon yn ymwneud â geni Iesu ac â phroffwydoliaethau am ei eni, ynghyd â myfyrdodau ar y portreadau hynny gan Ivor Thomas Rees. Fformat: PDF.

Yr Wythnos Honno gan Ivor Thomas Rees
Myfyrdodau ar gyfer Yr Wythnos Fawr a’r Pasg gan Ivor Thomas Rees. Ceir darlleniadau, myfyrdodau a gweddïau ar gyfer bob rhan o’r daith – o’r orymdaith fuddugoliaethus i mewn i Jerwsalem, i’r swper yn yr oruwchystafell a’r profiadau ingol yn yr ardd, a arweiniodd at daith llwybr y groes ar Golgotha a thu hwnt, ac i gyffro’r bedd gwag a’r atgyfodiad. Fformat: PDF.

Mil a Mwy o Emynau gan Edwin C. Lewis
Casgliad cynhwysfawr o 1,000 o emynau nad ydynt yn Caneuon Ffydd, gan gynnwys hen emynau a rhai a gyfansoddwyd yn ddiweddar at achlysuron arbennig. Fformat: PDF.

Mil a Mwy o Berlau gan Olaf Davies
Cyfrol gynhwysfawr o ddywediadau yn cwmpasu 2,000 o flynyddoedd – o’r Beibl hyd at y cyfnod presennol. Ceir yma anerchiadau ac areithiau, dywediadau bachog o bob rhan o’r byd, gan ddiwinyddion a diwygwyr, emynwyr ac awduron, gan gynnwys detholiad da o Gymru. Mae dros hanner y deunydd yn addasiadau o waith yr awdur. Fformat: PDF.
getimg-10
Hwn yw y Mwyaf Un Nick Fawcett / Olaf Davies
Casgliad o fyfyrdodau a gweddïau gan Nick Fawcett sy’n ceisio adlewyrchu profiadau nifer o gymeriadau Beiblaidd a ddaeth dan ddylanwad Iesu. Addasiad Cymraeg gan Olaf Davies o ddeunydd addoliad gwerthfawr ar gyfer capel ac eglwys, ysgol a defosiwn personol. Fformat: PDF.

Cyn ei Ddod gan Nick Fawcett ac Olaf Davies
Addasiad Cymraeg o gasgliad o 80 o ddarlleniadau Beiblaidd, myfyrdodau a gweddïau yn sôn am fywyd a gwaith cymeriadau amrywiol o’r Hen Destament, ar gyfer gwasanaethau Cristnogol cyhoeddus a thrafodaethau personol a grwp. Fformat: PDF.

Does Debyg Iddo Fe: Cyfrol 1 gan Nick Fawcett ac Olaf Davies
Addasiad Cymraeg o gasgliad gwerthfawr o gant o unedau o ddarlleniadau, myfyrdodau a gweddïau yn ceisio treiddio dan groen profiadau amrywiol gymeriadau y daeth Iesu i gysylltiad â hwy, ar gyfer defnydd addoliad mewn capel ac eglwys, mewn ysgol a defosiwn personol. Fformat: PDF.

Does Debyg Iddo Fe: Cyfrol 2 gan Nick Fawcett ac Olaf Davies
Addasiad Cymraeg o gasgliad o 100 o ddarlleniadau Beiblaidd o’r Testament Newydd, myfyrdodau a gweddïau ar thêmau yr Adfent, y Nadolig, y Grawys, y Pasg a’r Pentecost, ar gyfer gwasanaethau Cristnogol cyhoeddus a thrafodaethau personol a grwp. Fformat: PDF.

Gair y Ffydd gan Gareth Alban
Cyfrol gyfoethog o fyfyrdodau a darlleniadau ar 25 o themâu Beiblaidd, ar gyfer defnydd mewn oedfaon cyhoeddus, cylchoedd gweddi a myfyrdod personol. Fformat: PDF.

Geiriau’r Gair gan Hugh Mathews
Cyfrol addas ar gyfer y cartref a’r addoldy yn cynnwys tua 60 o fyfyrdodau ar rai o themâu mawr y Beibl; mae pob un o’r myfyrdodau yn seiliedig ar air o’r iaith Roegaidd gydag esboniad diddorol a defosiynol. Fformat: PDF.

O’r Tŷ i’r Tŷ gan Owain Llŷr Evans
365 o fyfyrdodau wedi eu hysgrifennu ar gyfer pob dydd o’r flwyddyn, mewn cyfresi o wythnos. Ar ddydd cyntaf yr wythnos ceir myfyrdod a gweddi sylweddol, gyda chwe myfyrdod mwy sylfaenol ar gyfer gweddill y dyddiau; addas ar gyfer addoliad cyhoeddus a defosiwn bersonol. Fformat: PDF.

Rhaffau’r Addewidion gan John Havard Vevar
Yn y gyfrol hon ceir detholiad o ysgrifau a myfyrdodau y Parchg John Havard Vevar a gyhoeddwyd yn y papur bro Llanw Llŷn, yn Y Llan a’r Cylchgrawn Efengylaidd. Ceir ynddynt gipolwg ar ei ddiddordebau amrywiol wrth iddo ddefnyddio darluniau cofiadwy i gyflwyno’r ffydd Gristnogol mewn ffordd berthnasol a deniadol. Fformat: PDF.

Ym Mrig y Morwydd gan Mari Clifton
Ceir yma ddwy gyfrol mewn un. Mae’r gyntaf (‘Tu Draw i’r Traddodiadau’) yn canolbwyntio ar y Nadolig ac yn annog y darllenydd i edrych tu draw i’r traddodiadau sydd ynghlwm â’r ŵyl. Mae’r ail (‘Ym Mrig y Morwydd’) yn gasgliad o ddefosiynau ar gyfer y Grawys a’r Pasg. Fformat: PDF.

Y Beibl Wedi ei Ddramateiddio gan Trefor Lewis
Ceir yn y gyfrol hon y Salmau mwyaf poblogaidd, a bywyd a dysgeidiaeth Iesu Grist yn ôl y pedwar Efengylydd, wedi’u trefnu a’u gosod ar ffurf drama ac yn rhoi cyfle i fwy nag un llais. Fformat: PDF.