Llyfrau Myfyrdodau


O Eden i Baradwys gan D. Hugh Matthews
Dyma gasgliad o dros 100 o fyfyrdodau sydd yn ein tywys ar daith drwy’r Beibl mewn myfyrdod a gweddi. Eu bwriad yw cyflwyno neges y Ffydd Gristnogol, a hynny mewn modd syml a dealladwy. Gellir hefyd eu defnyddio gerbron cynulleidfa yn absenoldeb pregethwr. Fformat: PDF.

Geiriau Ffydd 3 gan John Treharne
Cyfrol o fyfyrdodau beiblaidd gan John Treharne yn canolbwyntio ar 100 o adnodau mwyaf poblogaidd ac adnabyddus yr Hen Destament. Fformat: PDF.

40 Diwrnod Gyda’r Seintiau Celtaidd – Myfyrdodau Dyddiol yn Dilyn Hanes y Seintiau Celtaidd
Deunydd myfyrdodol yn canolbwyntio ar fywydau 40 o seintiau Celtaidd. Addas fel deunydd myfyrio yng nghyfnod y Grawys. Addasiad Cymraeg o 40 Days with the Celtic Saints.
getimg-11
Myfyrdodau Cyhoeddus Huw John Hughes
Casgliad gwerthfawr o 155 o fyfyrdodau amrywiol yn rhychwantu’r flwyddyn Gristnogol, a baratowyd ar gyfer addoliad cyhoeddus gan Huw John Hughes. Cydymaith i Gweddïau Cyhoeddus. Fformat: PDF

Geiriau Cyhoeddus Huw John Hughes

Bwrw dy Fara Maurice Loader
Casgliad o hanner cant o fyfyrdodau Beiblaidd ar gyfer defosiwn personol neu gyhoeddus. Eu bwriad yw cyflwyno neges y ffydd Gristnogol, a hynny mewn modd syml a dealladwy.

Blwyddyn gyda Iesu Meirion Morris
Casgliad o 365 o fyfyrdodau, yn addas ar gyfer pob dydd o’r flwyddyn.

Adnabod Meirion Morris
Casgliad o astudiaethau personol sy’n cyfleu myfyrdodau a dehongliad yr awdur o’i berthynas â Christ. Mae’n gweld taw perthynas yw hanfod Cristnogaeth, adnabod perthynas bersonol â Iesu, ac o hynny perthynas sy’n tyfu mewn bywyd o ufudd-dod ymarferol. Rhennir y gyfrol yn benodau hwylus i gyfleu gwahanol agweddau ar y berthynas.
getimg
Gwnewch Hyn … Beti-Wyn James
Cyfrol wreiddiol gan Beti-Wyn James yn cynnwys 20 myfyrdod sy’n addas ar gyfer gwasanaethau Cymun. eLyfr ar ffurf PDF.
getimg-7
Geiriau Ffydd 1 John Treharne
Casgliad o fyfyrdodau gwreiddiol ar 100 o adnodau a dywediadau mwyaf cyfarwydd Iesu. Fe’u tynnir o’r Efengyl, yr Actau ac o Lyfr y Datguddiad. Rhoddir ychydig o gefndir i bob adnod ac esboniad o’r cyd-destun. Dyfynnir o’r Beibl Cymraeg Diwygiedig Newydd oni nodir yn wahanol. Fformat: PDF.
getimg-7
Geiriau Ffydd 2 John Treharne
Casgliad o fyfyrdodau yn canolbwyntio ar eiriau’r eglwys fore a llythyron Paul. Dilyniant i Geiriau Ffydd a gyhoeddwyd yn 2007. Awdur: John Treharne. Fformat: PDF.

Gorfoledd y Gair D Hugh Matthews
Casgliad helaeth o fyfyrdodau Beiblaidd amrywiol.
getimg-6
Gair Disglair Duw Denzil I John
Casgliad o dros 150 o fyfyrdodau sy’n ein harwain ar daith drwy holl lyfrau’r Beibl, gan gynnig adnodd gwerthfawr ar gyfer astudio a deall y testun, mewn defosiwn personol ac addoliad cyhoeddus fel ei gilydd. Awdur: Denzil I John. Fformat: PDF.
getimg-3
Damhegion y Beibl D. Hugh Matthews
Casgliad cyfoethog o fyfyrdodau amrywiol wedi’u seilio ar ddamhegion y Beibl gan D. Hugh Matthews. eLyfr ar ffurf PDF.
getimg-5
Emynau Ffydd 1 Huw Powell-Davies
100 Myfyrdod ar Rai o Emynau Enwocaf Cymru. Fformat: PDF.
getimg-5
Emynau Ffydd 2 Wayne Hughes
Ail gasgliad o fyfyrdodau a gweddïau a ysbrydolwyd gan fyfyrdod personol yr awdur ar gant o emynau a ddewiswyd o’r llyfr emynau cydenwadol Caneuon Ffydd, gyda chyfeiriadau Beiblaidd perthnasol at ddefnydd defosiwn personol neu addoliad cyhoeddus. Fformat: PDF.
getimg-5
Emynau Ffydd 3 Iwan Llewelyn Jones
Y drydedd gyfrol yn y gyfres o fyfyrdodau ar emynau. Paratowyd gan y Parchg Iwan Llewelyn Jones, Porthmadog, gweinidog gyda’r Annibynwyr, arweinydd a chyfeilydd Cymanfaoedd Canu. Fformat: PDF.
getimg-13
Y Deg Gorchymyn ac Erthyglau Eraill gan Dr David Enoch
Casgliad o ysgrifau yn trafod perthnasedd ffydd heddiw. Yn ogystal â deunydd ar bob un o’r Deg Gorchymyn, ceir erthyglau hefyd ar faterion oesol a chyfoes. Telir sylw i brif faes astudiaeth y seiciatrydd Dr David Enoch, gydag ysgrifau deifiol ar iselder ysbryd a phroblemau meddwl eraill. Fformat: PDF

Y Noson Honno gan Ivor Thomas Rees
Casgliad gwerthfawr o bortreadau o straeon yn ymwneud â geni Iesu ac â phroffwydoliaethau am ei eni, ynghyd â myfyrdodau ar y portreadau hynny gan Ivor Thomas Rees. Fformat: PDF.

Yr Wythnos Honno gan Ivor Thomas Rees
Myfyrdodau ar gyfer Yr Wythnos Fawr a’r Pasg gan Ivor Thomas Rees. Ceir darlleniadau, myfyrdodau a gweddïau ar gyfer bob rhan o’r daith – o’r orymdaith fuddugoliaethus i mewn i Jerwsalem, i’r swper yn yr oruwchystafell a’r profiadau ingol yn yr ardd, a arweiniodd at daith llwybr y groes ar Golgotha a thu hwnt, ac i gyffro’r bedd gwag a’r atgyfodiad. Fformat: PDF.

Mil a Mwy o Emynau gan Edwin C. Lewis
Casgliad cynhwysfawr o 1,000 o emynau nad ydynt yn Caneuon Ffydd, gan gynnwys hen emynau a rhai a gyfansoddwyd yn ddiweddar at achlysuron arbennig. Fformat: PDF.

Mil a Mwy o Berlau gan Olaf Davies
Cyfrol gynhwysfawr o ddywediadau yn cwmpasu 2,000 o flynyddoedd – o’r Beibl hyd at y cyfnod presennol. Ceir yma anerchiadau ac areithiau, dywediadau bachog o bob rhan o’r byd, gan ddiwinyddion a diwygwyr, emynwyr ac awduron, gan gynnwys detholiad da o Gymru. Mae dros hanner y deunydd yn addasiadau o waith yr awdur. Fformat: PDF.
getimg-10
Hwn yw y Mwyaf Un Nick Fawcett / Olaf Davies
Casgliad o fyfyrdodau a gweddïau gan Nick Fawcett sy’n ceisio adlewyrchu profiadau nifer o gymeriadau Beiblaidd a ddaeth dan ddylanwad Iesu. Addasiad Cymraeg gan Olaf Davies o ddeunydd addoliad gwerthfawr ar gyfer capel ac eglwys, ysgol a defosiwn personol. Fformat: PDF.

Cyn ei Ddod gan Nick Fawcett ac Olaf Davies
Addasiad Cymraeg o gasgliad o 80 o ddarlleniadau Beiblaidd, myfyrdodau a gweddïau yn sôn am fywyd a gwaith cymeriadau amrywiol o’r Hen Destament, ar gyfer gwasanaethau Cristnogol cyhoeddus a thrafodaethau personol a grwp. Fformat: PDF.

Does Debyg Iddo Fe: Cyfrol 1 gan Nick Fawcett ac Olaf Davies
Addasiad Cymraeg o gasgliad gwerthfawr o gant o unedau o ddarlleniadau, myfyrdodau a gweddïau yn ceisio treiddio dan groen profiadau amrywiol gymeriadau y daeth Iesu i gysylltiad â hwy, ar gyfer defnydd addoliad mewn capel ac eglwys, mewn ysgol a defosiwn personol. Fformat: PDF.

Does Debyg Iddo Fe: Cyfrol 2 gan Nick Fawcett ac Olaf Davies
Addasiad Cymraeg o gasgliad o 100 o ddarlleniadau Beiblaidd o’r Testament Newydd, myfyrdodau a gweddïau ar thêmau yr Adfent, y Nadolig, y Grawys, y Pasg a’r Pentecost, ar gyfer gwasanaethau Cristnogol cyhoeddus a thrafodaethau personol a grwp. Fformat: PDF.

Gair y Ffydd gan Gareth Alban
Cyfrol gyfoethog o fyfyrdodau a darlleniadau ar 25 o themâu Beiblaidd, ar gyfer defnydd mewn oedfaon cyhoeddus, cylchoedd gweddi a myfyrdod personol. Fformat: PDF.

Geiriau’r Gair gan Hugh Mathews
Cyfrol addas ar gyfer y cartref a’r addoldy yn cynnwys tua 60 o fyfyrdodau ar rai o themâu mawr y Beibl; mae pob un o’r myfyrdodau yn seiliedig ar air o’r iaith Roegaidd gydag esboniad diddorol a defosiynol. Fformat: PDF.

O’r Tŷ i’r Tŷ gan Owain Llŷr Evans
365 o fyfyrdodau wedi eu hysgrifennu ar gyfer pob dydd o’r flwyddyn, mewn cyfresi o wythnos. Ar ddydd cyntaf yr wythnos ceir myfyrdod a gweddi sylweddol, gyda chwe myfyrdod mwy sylfaenol ar gyfer gweddill y dyddiau; addas ar gyfer addoliad cyhoeddus a defosiwn bersonol. Fformat: PDF.

Rhaffau’r Addewidion gan John Havard Vevar
Yn y gyfrol hon ceir detholiad o ysgrifau a myfyrdodau y Parchg John Havard Vevar a gyhoeddwyd yn y papur bro Llanw Llŷn, yn Y Llan a’r Cylchgrawn Efengylaidd. Ceir ynddynt gipolwg ar ei ddiddordebau amrywiol wrth iddo ddefnyddio darluniau cofiadwy i gyflwyno’r ffydd Gristnogol mewn ffordd berthnasol a deniadol. Fformat: PDF.

Ym Mrig y Morwydd gan Mari Clifton
Ceir yma ddwy gyfrol mewn un. Mae’r gyntaf (‘Tu Draw i’r Traddodiadau’) yn canolbwyntio ar y Nadolig ac yn annog y darllenydd i edrych tu draw i’r traddodiadau sydd ynghlwm â’r ŵyl. Mae’r ail (‘Ym Mrig y Morwydd’) yn gasgliad o ddefosiynau ar gyfer y Grawys a’r Pasg. Fformat: PDF.

Y Beibl Wedi ei Ddramateiddio gan Trefor Lewis
Ceir yn y gyfrol hon y Salmau mwyaf poblogaidd, a bywyd a dysgeidiaeth Iesu Grist yn ôl y pedwar Efengylydd, wedi’u trefnu a’u gosod ar ffurf drama ac yn rhoi cyfle i fwy nag un llais. Fformat: PDF.