Llyfrau Ffeithiol a Chyffredinol


Credaf
Eifion Jones (gol.)
Casgliad byr o Gredoau a Chatecismau Cristnogol, wedi’u cyfieithu a’i golygu gan Eifion Jones sef: Credo’r Apostolion, Credo Nicea, Credo Athanasiws, Catecism Heidelberg, Catecism Byrraf Westminster a Hyfforddwr Thomas Charles.

Camau Cyntaf trwy Brofedigaeth
Sue Mayfield
Addasiad Cymraeg gan Gwilym Wyn Roberts
Gall profedigaeth ddod ag amrywiaeth o emosiynau i’w chanlyn. Efallai y byddwch yn ei chael yn anodd teimlo o gwbl; efallai y byddwch yn teimlo’n flin; mae bron yn sicr y byddwch yn teimlo’n drist. Sut bynnag y bydd eich profedigaeth yn effeithio arnoch bydd yn brofiad anodd a bydd arnoch angen cymorth, sef yr union beth y mae’r llyfr hwn yn ei gynnig: cymorth syml, trugarog.

Y Beibl ar… roi a chyfrannu
Arwel E Jones
Yn y llyfryn hwn, mae Arwel E Jones yn cychwyn trafodaeth ar bwnc sydd, fel arfer, yn cael ei osgoi ymysg Cristnogion. Mae rhoi at waith yr Arglwydd yn fater ymarferol ac ysbrydol gan bod ein defnydd o arian a’n parodrwydd i roi yn dweud cyfrolau am ein calonnau a’n eneidiau.

Cracer ‘Dolig
Yn llawn o arferion, defodau, dathliadau a thraddodiadau’r Nadolig
Huw John Hughes
Llyfr sydd yma yn llawn gwybodaeth am y Nadolig. Mae’n llawn hanesion difyr am draddodiadau’r Nadolig ar draws y canrifoedd. Yr arferion a’r defodau, eu hanes a’u tarddiad – a chwis ac ambell jôc yma a thraw.

Yr Alwad
Cyfrol o fywgraffiadau 18 o weinidogion Cymru, yn olrhain hanes eu galwad i’r weinidogaeth a sut mae hynny wedi ei wireddu dros amser.

Sut Mae Bod yn Weinidog Eglwys
Canllawiau ymarferol a seiliau Beiblaidd ‘y weinidogaeth Gristnogol’ i rai sy’n ystyried galwad, i fyfyrwyr, gweinidogion presennol a rhai sydd wedi ymddeol. Addasiad Cymraeg Olaf Davies o How to be a Church Minister, Nigel G. Wright.

Tynged Cenedl: Cenedlaetholdeb Gristnogol R. Tudur Jones
Astudiaeth o genedlaetholdeb Gristnogol y diweddar Athro Dr R. Tudur Jones (1921-1998), gan Rhys Llwyd. Mewn oes pan fo syniadau am hunaniaeth, cenedlaetholdeb a ffydd yn cynhyrchu gwleidyddiaeth adweithiol, bwriad y gyfrol hon yw cynorthwyo Cristnogion heddiw i graffu ar eu syniadau gwleidyddol o safbwynt diwinyddiaeth Gristnogol.

Blas ar Gristnogaeth Cymru
Cyfrol hwylus sy’n olrhain hanes y ffydd Gristnogol yng Nghymru o oes y Rhufeiniaid a’r seintiau Celtaidd hyd heddiw. Cyfrol yn seiliedig ar ddarlithoedd R. Tudur Jones, wedi eu golygu gan Euros Wyn Jones.

Y Ffydd a Roddwyd
Cyfrol o ddeunydd athrawiaethol yn esbonio gwerth ac arwyddocâd Cristnogaeth i’n bywydau ni heddiw.

Pregethu
Cyfrol o ganllawiau ar bregethu, at ddefnydd pobl o draddodiadau eglwysig amrywiol. Addasiad Cymraeg Olaf Davies o Preaching.

Y Beibl ar… Ferched
Yn y gyfrol hon mae Arfon Jones yn ceisio dangos beth yn union mae’r Beibl yn ei ddweud am ferched, a sut y gellir deall a dehongli rhai gosodiadau ‘anodd’ yng ngoleuni’r cyd-destun gwreiddiol. Dengys sut y cafodd ystyron rhai geiriau Hebraeg a Groeg eu camddeall a’u camddefnyddio.

Y Beibl yn Iaith y Bobl
Gwerthfawrogiad o gyfraniad Cymru i waith Cymdeithas y Beibl, drwy gyfrwng astudiaeth o waith cenhadon Cymreig a gyfieithodd, a bregethodd ac a ddysgodd y Gair mewn amryw ieithoedd yn fyd-eang rhwng 1804 a 1904.
getimg-3
Symud Ymlaen gan Vivian Jones
Dwsin o ysgrifau yn trafod heriau’r ffydd Gristnogol. Rhennir pob ysgrif fesul penawdau hawdd eu dilyn a cheir cwestiynau perthnasol ar derfyn pob pennod er mwyn arwain trafodaeth mewn astudiaethau grŵp. Fformat: PDF.
getimg-2
Pobl y Ffordd 2 gan Alun Tudur
Dilyniant i Pobl y Ffordd a gyhoeddwyd yn 2007. Roedd y gyfrol gyntaf yn cynnwys bywgraffiadau i 100 o Gristnogion enwog o Gymru; mae’ ail gyfrol yn cyflwyno hanesion 100 o Gristnogion enwog o Brydain a’r byd. Fformat: PDF.
Ar gael fel llyfr digidol yn fuan.
y-deugain-mlynedd-hyn
Y Deugain Mlynedd Hyn: Diwinydda yng Nghymru 1972-2015 gan D. Densil Morgan
Casgliad o ysgrifau hanesyddol a chyfoes y Parchedig Athro D. Densil Morgan, yn adlewyrchu ei gyfraniad i fywyd diwinyddol ac academaidd Cymru dros gyfnod o ddeugain mlynedd a mwy, 1972-2015. Fformat: PDF.

Y Dioddefus Sy’n Maddau: Cyfrol 1 – Dechrau’n Ddynol, Dal Ati’n Ddynol gan Enid Morgan
Cyfrol o draethodau diwinyddol gan James Alison, a addaswyd i’r Gymraeg gan Enid Morgan.. Fformat: PDF.

Y Dioddefus Sy’n Maddau: Cyfrol 2 – Iesu’n Gwneud Gwahaniaeth gan Enid Morgan
Cyfrol o draethodau diwinyddol gan James Alison, a addaswyd i’r Gymraeg gan Enid Morgan.. Fformat: PDF.

Gofala Di – Llawlyfr Bugeilio Cristnogol gan Dewi M. Hughes
Dyma lawlyfr hwylus i weinidogion a lleygwyr, boed unigolion neu grwpiau sy’n ceisio gwneud gwaith bugeiliol yn eu heglwysi a’u cymunedau. Fformat: PDF.

Cenhadaeth Newydd i Gymru gan David Ollerton
Dadansoddiad manwl o batrymau cenhadu yng Nghymru gan Gristion ymroddedig i waith yr Efengyl yng Nghymru dros 20 mlynedd sy’n gyfraniad gwerthfawr i ddatblygu dulliau cenhadu effeithiol yn y dyfodol. Fformat: PDF.

A New Mission to Wales by David Ollerton
A meticulous analysis of missional patterns in Wales by David Ollerton from WalesWide which is a valuable contribution to the development of effective mission practice for the future. Format: PDF.

Coleg y Werin – Hanes yr Ysgol Sul yng Nghymru Rhwng 1780-1851
Hanes cynnar yr Ysgol Sul yng Nghymru rhwng 1780 a 1851, mudiad a fu’n allweddol wrth ddyrchafu’r werin a’i gwneud yn werin lafar, hyderus gan osod bri ar addysg a diwylliant a gwneud y Gymraeg yn iaith dysg a hyfforddiant, dadleuon a threfniadaeth.

Pobl y Ffordd – Hanes 100 o Gristnogion Cymru Alun Tudur
Cyfrol sy’n cynnig bywgraffiadau cryno o gant o Gristnogion sydd wedi cyfoethogi bywyd Cristnogol Cymru. Ceir yma rychwant eang o bobl, gan gynnwys seintiau, ysgolheigion a phregethwyr, a hynny o oes y seintiau i’n cyfnod ôl-fodernaidd ni.

Lledu Gorwelion – Hanes John Calfin a’r Diwygiad Protestannaidd D. Ben Rees
Dyma gyfrol sy’n cyflwyno ymdriniaeth fanwl o’r Diwygiad. Telir sylw i ffigyrau hanesyddol ar gyfandir Ewrop, megis Martin Luther, Ulrych Zwingli a John Calfin, a John Knox yn yr Alban; edrychir ar y newidiadau a ddaeth gyda dyfodiad y Tuduriaid yn Lloegr, drwy John Penri yng Nghymru a diwygwyr eraill a fu’n lladmeryddion y Dadeni Dysg, y gydwybod a’r ethos Protestannaidd.