Pwy yw pwy?

Sefydlwyd Cyngor Ysgolion Sul (Rhif elusen gofrestredig: 525766) fel partneriaeth rhwng pum enwad yng Nghymru, a hwy trwy’r Cyngor sy’n cyd-lynnu’r gwaith.

Eglwys Bresbyteraidd Cymru
Undeb Bedyddwyr Cymru
Undeb yr Annibynwyr Cymraeg
Yr Eglwys Fethodistaidd
Yr Eglwys yng Nghymru

Rhestr Aelodaeth Cyngor Ysgolion Sul

Aelodaeth Cyngor Ysgolion Sul 2014

Aelodaeth Cyngor Ysgolion Sul 2014

Cadeirydd:Parchg Dyfrig Lloyd
Is-Gadeirydd: Parchg Jennie Hurd
Llywydd Anrhydeddus: Mrs Elisabeth James
Trysorydd: Mr Idris Hughes
Swyddog Ariannol: Mr Rheinallt Thomas
Ysgrifennydd: I’w gyhoeddi
Cyfarwyddwr: Parchg Aled Davies
Ymddiriedolwyr: Eglwys Bresbyteraidd Cymru: Mr Rheinallt Thomas
Ymddiriedolwyr: Undeb yr Annibynwyr Cymraeg: Parchg Dyfrig Rees
Ymddiriedolwyr: Undeb Bedyddwyr Cymru: Parchg Judith Morris
Ymddiriedolwyr: Yr Eglwys yng Nghymru: Parch Dyfrig Lloyd
Ymddiriedolwyr: Yr Eglwys Fethodistaidd: Parchg Jennie Hurd

Cynrychiolwyr ar y Cyngor
Eglwys Bresbyteraidd Cymru
Parchg Gwyn Rhydderch, Parchg Ifan Roberts a’r Parchg Edwin Hughes

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg
Y Fons Mererid Mair, Parchg Andrew Lenny a’r Parchg Euros Wyn Jones

Undeb Bedyddwyr Cymru
Y Parchg Judith Morris, Y Parchg Denzil John a Mr Nigel Davies

Yr Eglwys yng Nghymru
Parchg Dyfrig Lloyd

Yr Eglwys Fethodistaidd
Diacon Stephen Roe

Cynrychiolwyr y Mudiadau
Scripture Union: John Settatree
Saint y Gymuned: Andy Hughes
Gobaith i Gymru: Arfon Jones
Cymorth Cristnogol: Parchg Tom Dafis
Cymdeithas y Beibl: Christine Daniels
Cytûn: Parchg Aled Edwards

Aelodau cyfetholdeig
Sarah Morris a Catrin Roberts

Aelodaeth Paneli Cyngor Ysgolion Sul

Y Pwyllgor Gwaith:
Yr Ymddiriedolwyr, Cadeirydd, Is-Gadeirydd, Trysorydd, Ysgrifennydd. (Cyfarwyddwr, Parchg Meirion Morris a Llywydd Anrhydeddus fel sylwebyddion)

Y Panel Cyllid:
Cadeirydd: Parchg Idris Hughes, Ysgrifennydd: Miss Ann Williams, Rheinallt Thomas (Swyddog Ariannol), ac un cynrychiolydd o bob enwad. (Cyfarwyddwr fel sylwebydd)

Panel Cyhoeddiadau’r Gair:
Cadeirydd: Rheinallt Thomas, Ysgrifennydd: Rhys Llwyd, Y Cyfarwyddwr, Edward Morris Jones, Margaret Jones, Olaf Davies, Trefor Lewis, Edwin Hughes, Delyth Wyn Davies

Panel Gwerslyfrau:
Cadeirydd: Parchg Denzil John, Ysgrifennydd: Nia Williams, Y Cyfarwyddwr, Nigel Davies, Menna Machreth, Gwyn Rhydderch, Euros Wyn Jones, Gwendoline Evans, Delyth Wyn Davies

Panel Marchnata:
Cadeirydd: Parchg Dyfrig Lloyd, Y Cyfarwyddwr, Bonni Davies, Parchg Denzil John.

Panel Adnoddau Digidol:
Cadeirydd: Parchg Geraint Tudur, Ysgrifennydd: , Y Cyfarwyddwr, Dylan Rhys, Rhys Llwyd, Gwyn Rhydderch a Nia Williams

Panel Llyfr Canu i Blant:
Cadeirydd: Parch Peter Thomas, Ysgrifennydd: Catrin Roberts, Y Cyfarwyddwr, Mererid Mair, Susan Williams, Andy Hughes, Delyth Wyn Davies, Nia Williams, Rhidian Griffiths, Iwan Llewelyn Jones.

Panel Dosbarth Derbyn/Bedydd:

Cadeirydd: Rhodri Glyn, Ysgrifennydd: Rhys Llwyd, Y Cyfarwyddwr, Menna Machreth, Rhun Murphy, Carwyn Sidall, Hywel Edwards, Delyth Wyn Davies, Steffan Morris.

Gweithwyr:
Aled Davies: Cyfarwyddwr
Rhys Llwyd ac Ynyr Roberts: Cysodi a dylunio
John Pritchard a Mair Jones Parry: Golygydd Creadigol

Aled Davies, Cyfarwyddwr

aleddavies1Ers ei benodi gan Cyngor Ysgolion Sul yn 1989 y mae Aled Davies wedi gweithredu fel Swyddog Datblygu Gogledd Cymru (1989-1996), Ysgrifennydd Cyffredinol (1996-2006) a bellach fel Cyfarwyddwr y gwaith ers 2006. Ef hefyd yw Cyfarwyddwr Cyhoeddiadau’r Gair ers ei sefydlu yn 1992.

Mae ei wreiddiau ym mhentref Llanllwni, yn Sir Gaerfyrddin, ond bellach mae yn byw yn y gogledd ers 1992. Fe’i hyfforddwyd ym Mangor fel Gweinidog i enwad y Bedyddwyr, a bellach mae’n gweithredu fel gweinidog bro rhan amser yn ardal Chwilog, Eifionydd i dri enwad gwahanol (Annibynwyr, Bedyddwyr a Phresbyteriaid), ac fel Ysgrifennydd Cymanfa Bedyddwyr Arfon.

Mae ei ddiddordeb yng ngwaith plant yn ymestyn y tu allan i Gymru, ac mae’n gwasanaethu fel aelod o Gyngor Cyfeirio ‘Scripture Union’, yn gyfarwyddwr cwmni ‘Roots for Churches’ ers 10 mlynedd, ac yn cynrychioli Cymru ar fwrdd rheoli ‘Rhwydwaith Gwaith Plant Eglwysi Ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon’ a ‘Rhwydwaith Addysg Ewropeaidd ECCE’.

Y mae yn un o olygyddion Seren Cymru, wythnosolyn y Bedyddwyr, ers 2006, ac ar fwrdd y cylchgrawn Cristion ers 1992. Mae’n is-Lywydd Undeb Bedyddwyr Cymru ac ef fydd y Llywydd ar gyfer 2018/19.

Mae’n briod a Delyth Wyn, ac mae ganddynt dau o blant, sef Gruffydd a Llio.

Ymhlith ei ddiddordebau mae ymweld a stadiwm y Liberty i weld yr Elyrch a’r Gweilch yn chwarae, gwylio rasio Fformiwla Un, a carafanio gyda’r teulu. Fel mab i arwerthwr mae’n mwynhau chwarae rhan arwerthwr o dro i dro trwy gynnal ambell arwerthiant i godi arian at elusennau.

Aled Davies, Director

aleddavies2Since his appointed by the Welsh Sunday Scool Council in 1989 Aled Davies has served as the North Wales Development Officer for the charity (1989-1996), and then as General Secretary (1996-2006) and since 2006 as Project Director. He is also the Director of Cyhoeddiadau’r Gair, which is the publishing imprint of the charity since its formation in 1992.

His roots are deep in Carmarthenshire, but has now lived in North Wales since 1992. He was trained in Bangor as a Baptist minister and now serves as a part time ecumenical minister in the Chwilog area, serving a group of Baptist, Presbyterian and Congregational churches and as Secretary of the Arfon Baptist Association.

His interest in children’s ministry extends outside Wales, and he currently serves on the Council of Reference for Scripture Union, as a Founding Director of Roots for Churches Publishing Board, and is on the executive of CGMC, the children’s work network of Churches Together in Britain and Ireland, and currently he is also the treasurer of the European Christian Education network ECCE.

He currently co-edits the Welsh Baptist weekly newspaper, Seren Cymru, and has served on the board of Cristion, the bi-monthly Christian magazine since 1992. He is currently President of the Baptist Union of Wales and will serve as President for 2018/19.

He is married to Delyth Wyn, and they have two children, Gruffydd and Llio.

His interests include visiting the Liberty Staduim to see the Swans and Ospreys play, watch Formula 1 racing and go caravanning with the family. As the son of an auctioneer he also enjoys organising charity auctions and acting as the auctioneer for the evening.

Gwirfoddolwyr

A oes gyda chi neu rywun yn eich eglwys neu ysgol Sul amser ac awydd i gynorthwyo yn achlysurol gyda rai agweddau o waith y Cyngor Ysgolion Sul?

Ers sefydlu Cyngor Ysgolion Sul yn 1966 y mae ei waith wedi datblygu a chynyddu yn sylweddol iawn, a llawer o’r gwaith hwn wedi ei gyflawni gan wirfoddolwyr. Mae’r angen a’r galw am wasanaeth Cyngor Ysgolion Sul yn fwy nag erioed, ond gyda’r cyfyngiadau staffio presennol, mae’n anodd cyflawni’r holl ddisgwyliadau sydd arnom. Mae ein rhaglen waith yn cael ei gyfyngu gan brinder amser ein swyddogion, a byddai cymorth ymarferol yn caniatau iddynt hwy fedru cyflawni mwy o waith maes allan o’r swyddfa gydag ysgolion Sul. Un ffordd o oresgyn hyn yw gofyn i gyfeillion yr achos am gymorth gwirfoddol o bryd i’w gilydd. Byddai rhai oriau yma ac acw, neu cymorth ar gyfer rhai gweithgareddau penodol yn medru gwneud cymaint o wahaniaeth.

Y mae amrywiaeth o dasgiau lle gallai cymorth gan wirfoddolwyr wneud gwahaniaeth mawr:

  • Rhoi taflenni mewn amlenni a gwaith gweinyddol cyffelyb
  • Cynrychioli mewn digwyddiadau neu cynnal stondin adnoddau llyfrau yn eich eglwys/cylch.
  • Cyfieithu, golygu neu ddarllen proflenni ein llyfrau neu paratoi deunydd gwreiddiol ar gyfer ei gyhoeddi
  • Cynorthwyo yn y siop ym Mhwllheli neu ar stondin y Cyngor mewn arddangosfeydd llyfrau

Mae peth o’r gwaith yn waith tymhorol i’w gyflawnu mewn lleoliad arbennig e .e. maes yr eisteddfod, tra mae agweddau eraill yn waith y gellir ei gyflawni o adref, fel mae amser yn caniatau.

Ein nod yn syml yw cryfhau a datblygu gwaith yr ysgol Sul yng Nghymru heddiw – fe allwch chi chwarae eich rhan yn y gwaith pwysig hwnnw.
Os ydych mewn sefyllfa i gynnig cymorth, buaswn yn falch o glywed gennych. Am wybodaeth pellach cysylltwch â ni.

“Gwyddoch nad yw eich llafur yn yr Arglwydd yn ofer.” (1 Cor. 15:58)