Newid Bywydau

Mae Cyngor Ysgolion Sul yn falch iawn o’r cyfle i gael cydweithio gyda Choleg St Padarn, Caerdydd, i hyrwyddo a hybu llyfr Cymraeg newydd gan Mark Griffiths yn dwyn y teitl Newid Bywydau. Mae Mark wedi bod yn ffigwr amlwg ym maes gweinidogaeth plant ac ieuenctid ers nifer fawr o flynyddoedd, gan gyhoeddi cyfrolau ar ysbrydolrwydd plant, sut i weinidogaethu ymhlith plant, a sawl cyfrol ymarferol o wersi Beiblaidd i blant. Magwyd Mark yn Ne Cymru, ond treuliodd flynyddoedd lawer yn gweinidogaethu yn Lloegr, ac yn arwain gweinidogaeth New Wine.

Erbyn hyn ef yw hyfforddwr ar waith plant, ieuenctid a theuluoedd i goleg Sant Padarn yng Nghaerdydd, sef adain hyfforddiant yr Eglwys yng Nghymru. Rhai blynyddoedd yn ôl fe gyhoeddodd Mark lyfr i gwmni cyhoeddi Lion Publishing yn dwyn y teitl Changing Lives, touching hearts, sef llyfr yn cynnig canllawiau ymarferol ar sut i weithio yn genhadol ymhlith plant. Yn ystod y misoedd diwethaf aed ati i gyfieithu’r gyfrol i’r Gymraeg.

Mae Newid Bywydau yn trafod y cyfan fyddech am ei wybod am weithio gyda phlant a theuluoedd – sut, pryd, ble a pham?

Treiddia Mark Griffiths i mewn i hanes, diwinyddiaeth ac ymarfer gweinidogaeth gyda phlant a theuluoedd. Mae’n rhannu ei ddoethineb a’i flynyddoedd o brofiad yn arwain cannoedd o grwpiau gwaith plant ac o gynnal gwasanaethau mewn eglwysi. Mae’n lawlyfr sy’n llawn syniadau ac adnoddau ymarferol, gan ddangos sut i gyfathrebu gyda phlant mewn eglwys, ysgol ac yn y gymuned.

Fe’n cynorthwya i ddatblygu gweledigaeth ac i lunio strategaeth ar gyfer gweinidogaethu i blant a theuluoedd tu fewn a thu allan i strwythurau ein heglwysi, gan drafod materion fel cadw cofnodion, ymweld â chartrefi, trefnu amserlen a chynllun gwaith, pwysigrwydd gwarchod a diogelu, templedi creu gwersi bywiog a cadw diddordeb y plant.

Dyma ganllaw allweddol ac ymarferol i bawb sy’n gweithio gyda phlant.

Nid yw y gyfrol hon ar gael yn y siopau, ond mae modd archebu copi trwy yrru siec am £12 yn daladwy i Cyngor Ysgolion Sul at
Aled Davies, Cyngor Ysgolion Sul,
Ael y Bryn, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6SH
www.ysgolsul.com

Neu i dalu ar y wê er mwyn archebu copi cliciwch isod: