Ffydd yn y Cartref

Yn ogystal â gwaith yn yr Ysgol Sul a’r Eglwys mae datblygu ffydd ar yr aelwyd hefyd yn bwysig. Mae cyfleoedd i deuluoedd rannu storiâu a gweithgareddau fydd yn helpu i wreiddio plant a phobl ifanc yng ngwirioneddau’r Efengyl.

Ffydd yn y cartref
Gyda thymor arferol yr Ysgol Sul ar fin dod i ben, ni fu’n bosib trefnu’r arlwy arferol diwedd tymor eleni fel trip Ysgol Sul, picnic teuluol, barbeciws na diwrnodau chwaraeon. Efallai bydd rhai yn bryderus o golli cyswllt gyda phlant ar ddiwedd tymor, lle na fu cyfle i’w gweld ers nifer o fisoedd.

I’r perwyl hynny mae Cyngor Ysgolion Sul wedi datblygu adnodd newydd mewn cyswllt gydag elusen Godventure, i baratoi pecyn Cymraeg sy’n cynnwys cylchgrawn maint A5 i blant, sy’n agor i fyny i greu poster A3 lliwgar gyda digon o le i ysgrifennu a lliwio ynddo, ynghyd â 25 o sticeri a 4 cerdyn post lliwgar sy’n cynnwys gêm, adnod i’n calonogi a syniadau crefft.

Mae’r pecyn yn dilyn thema ‘gobaith’ ac yn ein hatgoffa o adnod yn Eseia, ‘Bydd y rhai sy’n pwyso ar yr Arglwydd yn cael nerth newydd’. Mae’r cyfan oll yn dod mewn amlen, yn barod i roi stamp arferol ail ddosbarth arno, er mwyn eu postio i gartrefi plant a theuluoedd. Ni fydd yr amlen wedi ei selio, felly fe fydd modd i chi gynnwys neges bersonol i mewn ynddo cyn ei yrru.

Dyma ffordd rhwydd a rhad o atgoffa criw ein hysgolion Sul bod yr eglwys dal yno ac am gadw mewn cyswllt mewn dyddiau heriol.

Mae’r rhain ar gael gennym am £1 yr un trwy archebu 5 neu fwy neu 80c trwy archebu 25 neu fwy. Mae cludiant am ddim.

Gyrrwch eich archeb (gyda sieciau yn daladwy i Cyngor Ysgolion Sul) at Aled Davies, Cyngor Ysgolion Sul, Ael y Bryn, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6SH. Neu ebostiwch eich archebu i aled@ysgolsul.com a gallwn anfon anfoneb PayPal i chi dalu gyda cerdyn.

Dwy wefan Saesneg sy’n cynnig syniadau a chefnogaeth yw:

Rhai llyfrau defnyddiol

Mae gan Gyhoeddiadau’r Gair nifer o lyfrau defnyddiol i rieni ddarllen gyda’i plant. Yn ogystal â dewis helaeth o Feiblau lliw mae’r llyfrau canlynol yn cynnwys myfyrdodau a gweddïau:

Bydd llawer o blant yn ei chael yn anodd i fynd i’r Ysgol Sul erbyn hyn. Weithiau ni fydd ysgol Sul ar gael yn lleol, ac weithiau bydd pethau eraill yn dod ar draws. Beth am gynnal gweithgaredd ar yr aelwyd? Mae adnoddau Amser Beibl yn ddelfrydol ar gyfer hyn, lle mae modd argraffu taflenni gwersi addas ar gyfer pob oed o dan 5 hyd at 16 oed.
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Mae ambell ffilm Gristnogol ar gael hefyd i’w gwylio fel teulu. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Mae App Beiblaidd Arwyr Ancora hefyd yn ffordd ddifyr i blant chwarae gem tra yn dysgu hanesion am fywyd Iesu.
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Cliciwch YMA i weld ein dewis o feiblau lliw i blant