Adnoddau Cristnogol Cymraeg: syniadau a gwybodaeth mewn cyfnod o hunan-ynysu

Cefnogaeth ac anogaeth i unigolion, teuluoedd, ysgolion Sul ac eglwysi.

Ar y dudalen hon:

Ymateb i COVID-19
Erbyn hyn y mae effaith y feirws hwn yn cyffwrdd â’n bywydau ni i gyd mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Ymhlith hyn mae’n holl drefniadaeth fel eglwysi ac ysgolion Sul wedi ei droi ben i waered, a bydd hyn yn effeithio ar BAWB sy’n rhan o fywyd ein heglwysi ni. Mae ein holl gyfarfodydd wyneb yn wyneb wedi e§u hatal am y tro, gan gynnwys oedfaon, ysgolion Sul, clybiau plant ac ieuenctid, cyfarfodydd Llan llanast ayyb.

Am y cyngor diweddaraf am y feirws cofiwch ymweld â gwefan eich enwad ac arweiniad diweddaraf y Llywodraeth.

Eglwys Bresbyteraidd Cymru
https://www.ebcpcw.cymru/cy/coronafeirws/

Undeb Bedyddwyr Cymru
http://www.buw.org.uk/24-mawrth-2020-diweddariad-coronafeirws/

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg
https://annibynwyr.org/cyfarwyddyd-i-eglwysi-au-gweinidogion/

Yr Eglwys yng Nghymru
https://www.churchinwales.org.uk/cy/clergy-and-members/coronavirus-covid-19-guidance/

Yr Eglwys Fethodistaidd
https://www.methodist.org.uk/about-us/coronavirus/official-guidance/

Cytun: eglwysi ynghyd yng Nghymru
http://www.cytun.co.uk/hafan/covid-19-2/

Cynghrair Efengylaidd
https://www.eauk.org/coronavirus?ref=top

Fel Cristnogion, credwn fod cymdeithas yn holl bwysig. Er na fedrwn gyfarfod yn y capel/eglwys, mae yna wledd o adnoddau a chyfryngau amgen ar gael i’n cynorthwyo yn ein hymdrechion i gysylltu, arfogi ac ysbrydoli ein gilydd.

Gweler isod rhestr o adnoddau ac awgrymiadau sy’n cynnwys cyfeiriadau at adnoddau digidol megis gwasanaethau, myfyrdodau a darlleniadau ar wefannau a chyfryngau cymdeithasol yr eglwysi yn ogystal â rhestr o raglenni radio a theledu i’r sawl sydd heb fynediad i’r we. Rydym hefyd wedi cynnwys ychydig o awgrymiadau ar sut y gallwch ymateb i’r sefyllfa drwy ddefnyddio cyfryngau digidol neu gyfryngau traddodiadol.

Mawr obeithiwn y bydd y rhestr isod yn gymorth ac ysbrydoliaeth i unigolion ac eglwysi. Bydd y rhestr hon hefyd yn cael ei diweddaru yn gyson. Os hoffech ychwanegu unrhyw adnoddau neu awgrymiadau, byddwn yn falch o glywed gennych!

Anfonwch unrhyw awgrymiadau at: aled@ysgolsul.com

Golyga hyn felly dros y misoedd nesaf y bydd angen gwneud pethau mewn ffordd ychydig yn wahanol wrth i ni geisio byw fel Cristnogion sy’n ffyddlon i Iesu ac yn ceisio hefyd i’w wasanaethu yn y byd.

Er na chynhelir oedfaon, dosbarthiadau Ysgol Sul ayyb dros y misoedd nesaf, mae ffyrdd eraill y gallwn geisio bod yn addolwyr a disgyblion ffyddlon i Iesu.

Ceir yr ymateb ddiweddaraf gan Lywodraeth y DU trwy ddilyn y ddolen ganlynol:
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-vulnerable-people/guidance-on-social-distancing-for-everyone-in-the-uk-and-protecting-older-people-and-vulnerable-adults

Adnoddau Defosiynol i'w defnyddio mewn cyfnod o hunan-ynysu
Mae rhai eglwysi wedi dechrau darlledu oedfa byr ar YouTube. Isod ceir rhestr o’r sianelu YouTube hynny yn ogystal â ‘podlediadau’ o bregethau ac anerchiadau y mae modd gwrando arnynt ar y we. Mae na gyfoeth o bregethau yma o draddodiadau ac enwadau gwahanol. Ceir ffilmiau o begethau diweddar hefyd weedi eu paratoi gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru a ffilm dwy awr Gymraeg ar fywyd Iesu trwy lygaid Luc.

Cofiwn hefyd am yr oedfa wythnosol ar Radio Cymru a’r Oedfa foreol ar S4C am 11yb.

Cliciwch yma i weld y rhestr o’r hyn sydd ar gael.

Eglwysi sy'n ffrydio oedfaon ar lein
Yn ddiweddar, wrth i fethu cynnal ein hoedfaon cyhoeddus yn ein heglwysi, datblygwyd ffyrdd newydd a gwahanol o ymgynull i addoli, sef trwy ffrydio a recordio oedfaon cyflawn a myfyrdodau. Isod ceir rhestr o dudalennau Facebook lle mae gweinidogion ac eglwysi yn ffrydio deunydd defosiynol yn fyw yn Gymraeg.

Cyngor ar sut i baratoi a ffrydio gwasanaethau byw (PDF)

Ar hyn o bryd rydym yn ymwybodol o’r Eglwysi isod sy’n ffrydio neu rannu oedfaon ar y Sul ar eu cyfrifon Facebook neu YouTube:

Cofiwch bod yna wledd o ddeunydd ar gael i’w gwylio ar unrhyw adeg ond cofiwch wneud dilyn oedfaon a darpariaeth eich eglwys leol yn flaenoriaeth trwy y cyfnod yma:

Caersalem, Caernarfon

Capel Y Priordy, Caerfyrddin

Tabernacl, Caerdydd

Capel Cildwrn – Teledu Cildwrn

Eglwys Efengylaidd Ardudwy – Y Capel Newydd

Capel y Ffynnon

Capel y Nant Clydach Abertawe

Eglwys Gymraeg Canol Llundain

Eglwys Efengylaidd Aberystwyth

Eglwysi Bro Aled

Bedyddwyr Cylch y Frenni

Blaenconin

Horeb, Bwlchygroes a Gwernllwyn

Penuel, Caerfyrddin

Capel y Garn, Bow Street

Gofalaeth Bro’r Creuddyn

Gofalaeth Bro Uwchaled

Gofaleth Bro Dinbych (Gwybodaeth am ddosbarth Beiblaidd ac YsgolSul ar-lein dros Zoom sy’n agored i bawb)

Eglwys Santes Fair Aberystwyth

Ebeneser Rhydaman

Calfaria Login

Gofalaeth Bro Llanuwchllyn (Gwers Ysgol Sul yn ogystal ag oedfa)

Gofalaeth Llanfair Caereinion a’r Fro

Eglwysi Bedyddwyr Gogledd Teifi

Capel Tanycoed, Gwyrfai

Y Tabernacl, Llwynhendy

Cylchdaith Ceredigion Yr Eglwys Fethodistaidd

Ffynnon, Llandysul

Gofalaeth Bro Llanfairpwll a’r Cylch

Noder: Mae nifer o oedfaon eraill y gwyddom amdanynt ond sydd ar hyn o bryd ar dudalenau preifat, dyma rai ohonynt isod. Efallai bydd rhaid gofyn am ganiatâd cyn ymuno a gwylio:

Bethesda Wyddgrug
Capel Gomer

Os hoffech i’ch eglwys chi neu unrhyw eglwys arall y gwyddoch amdano gael ei chynnwys yn y rhestr hon anfonwch neges i ni: aled@ysgolsul.com

Oedfa dros y ffôn gan Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Y mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru wedi gosod i fyny lein ffôn ar gyfer rhannu oedfa gyfan yno yn wythnosol. Y cyfan mae pobl angen ei wneud yw deialu 02920101564. O ddeialu ar y ffôn adref ni fydd y galwad yn costio dim. O ddeialu ar ffôn mudol, ni fydd cost am y munudau, ond, mi fydd ambell rwydwaith yn codi Mobile Network Connection Rate. Dylid nodi, rhag ofn fod yna bobl yn deialu o dramor, fod yna gost y funud i hynny, yn amrywio o 2.1c yn Awstralia i 26c yn Croatia!! Yr ydym yn gosod y gwasanaeth hwn i fynny yn arbennig ar gyfer y rhai syd heb fynediad, neu sydd yn cael cysylltu ag oedfaon ar y we yn anodd. Rhowch wybod i blant/ffrindiau aelodau hŷn ayb. Medrwch ffonio’r rhif i glywed yr oedfa ar unrhyw amser.
Cyngor ar sut i ddefnyddio ZOOM ar gyfer cyfarfodydd a gweithgareddau eglwys/capel, Ysgolion Sul a chlybiau
Mae nifer o eglwysi wedi troi i ddefnyddio gwasanaeth fideo gynadledda fel Zoom am y tro cyntaf yn ddiweddar. Mae Undeb Bedyddwyr Cymru wedi paratoi dwy ddogfen ddefnyddiol iawn yn mynd trwy’r camau o sut i ddefnyddio’r gwasanaeth ac hefyd sut i ddiogelu ymarfer saff a diogel tra’n defnyddio y gwasanaethau. Mae yr egwyddorion cyffredinol yn berthnasol hefyd i wasanaethau tebyg fel Skype, grwpiau WhatsApp a Microsoft Teams.

Cadw’n ddiogel wrth ddefnyddio Zoom arlein

Sut i ddefnyddio Zoom Cynadledda Fideo

Adnoddau ac Annogaeth ar y Cyfryngau Cymdeithasol
Tudalen Facebook Beibl Byw/Cristnogaeth Cymru
Tudalen a grewyd yn wreiddiol i helpu pobl i ddarllen y Beibl – dros y misoedd nesaf bydd myfyrdodau ‘Bob dydd gyda Iesu’ gan Selwyn Hughes yn ymddangos ar hon yn ddyddiol – ar hyn o bryd yn dilyn llwybr y Pasg ac yna tan y Pentecost yn ein harwain drwy hanes yr Eglwys Fore.

Tudalen Facebook ‘Beibl.net’
Tudalen rhannu adnodau a darnau o’r Beibl. Hanes yn Pasg o beibl.net yn cael ei rannu ar hyn o bryd, ac yna Actau tan y Pentecost.
Tudalen ‘Gair o Weddi’
Tudalen i rannu gweddi ddyddiol yn y cyfnod heriol hyn. Byddwn yn rhannu gweddi newydd a gwreiddiol bob dydd, ac yn cydweithio gyda Nick Fawcett, awdur Gweddiau’r Pedwar Tymor, Does debyg iddo Fe ayyb i gyfieithu ei weddïau dyddiol yntau.
Mae y Cyngor Ysgolion Sul wedi curadu rhestr o ganeuon ysbrydol Cymraeg ar YouTube
Mae gwrando ar gerddoriaeth Gristnogol yn gysur i lawer hefyd, dyma ddolen i’n sianel Youtube lle mae detholiad o emynau a chaneuon Cristnogol Cymraeg yn cael eu canu gan rai o dalentau amlycaf Cymru.
Ysgolion Sul
Gwersi newydd yn wythnosol
Rydym yn ddiolchgar i griw o bobl sydd wrthi yn paratoi gwersi ar gyfer cynnal Ysgol Sul yn y cartref.

Mae Delyth Murphy a Helen Oswy Roberts yn cyd-weithio i gyfieithu adnodd Max7 (‘Color thru the Life of Jesus’) sef llawer o’r adnoddau a ymddangosodd ar wefan beibl.net yn y gorffennol. Cliciwch isod am y gwersi a galwch yn ôl yn fuan wrth i’r rhestr gynnyddu:

5. Cyflawni Proffwydoliaethau – max7
3. Joseff a’r Angel – max7
1. Addewid Duw – max7
32. MAE IESU YN DOD YN ÔL ETO – max7
31. Pam ddaeth yr Iesu i’r byd – max7
30. Yr Ysbryd Glân yn dod – max7
29. Iesu’n Esgyn – max7
28. Y COMISIWN MAWR – max7
27. Gwyrth Dal y Pysgod – max7
26. Y DIEITHRYN AR Y FFORDD I EMAUS – max7
25. Jwdas a Pedr – max7
24. TOMOS YN AMAU – max7
23. Croeshoeliad ac Atgyfodiad yr Iesu – max7
22. MARCHOGAETH I JERWSALEM – max7
Rydym hefyd yn ddiolchgar i Andy Hughes, Susan Williams, Jennifer Roberts, Cass Meurig a Nia Williams am baratoi y gyfres isod fydd yn cael ei gyhoeddi yn ystod yr argyfwng:

25-05-20 Pentecost Cymraeg
25-05-20 Pentecost English

18-05-20 Esgyniad Iesu
18-05-20 Jesus’ ascension

11-05-20 Y Ffordd, y gwirionedd a’r bywyd
11-05-20 The way, truth and life

04-05-20 Y Bugail
04-05-20 The Shepherd

27-04-20 Ail gyfle Pedr
27-04-20 A second chance for Peter

20-04-20 Bywyd newydd
20-04-20 New Life

13-04-20 Atgyfodiad Iesu
13-04-20 Jesus’ resurrection

06-04-20 Swper olaf
06-04-20 Last supper

30-03-20 Sul y Blodau
Ffydd yn y cartref ar adeg Coronafeirws – Adnodd gan Godventura
Ffydd yn y cartref ar adeg Coronafeirws – Godventure Cymraeg
Diolch i Siwan Sloman am ei gyfieithu.
Wrth y bwrdd gyda’n gilydd
Dyma adnoddau teuluol gwych gan Esgobaeth Bangor yn Gymraeg (ac yn Saesneg hefyd).
Mae yr adnoddau diweddaru yn cael eu rhannu fel dolen ar eu tudalen Facebook – cliciwch yma i weld.
Cyflwyno Teyrnas y Teulu
Sianel newydd Youtube i blant wedi ei greu gan Jack Newbould o MIC, sef Cyflwyno Teyrnas y Teulu. Sianel yn cyflwyno gemau a crefft dros y we i blant. Chwiliwch ar Youtube am sianel M.I.C.
Sgwrs ar gyfer pobl ifanc ac oedolion ifanc wedi ei baratoi gan Elusen Trobwynt:
Ar gael i wylio ar eu tudalen Facebook

Gan na fydd ysgolion Sul a chlybiau plant ac ieuenctid yn cyfarfod, beth am gynnal gweithgaredd ar yr aelwyd? Mae adnoddau Amser Beibl yn ddelfrydol ar gyfer hyn, lle mae modd argraffu taflenni gwersi addas ar gyfer pob oed o dan 5 hyd at 16 oed.
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Mae ambell ffilm Gristnogol ar gael hefyd i’w gwylio fel teulu: Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.
Mae App Beiblaidd Arwyr Ancora hefyd yn ffordd ddifyr i blant chwarae gem tra yn dysgu hanesion am fywyd Iesu: Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.
Mae gennym Apps ac elyfrau Beiblaidd addas i ddefnyddio o’r cartref. Yn yr adran hon mae linciau ar gyfer prynu Apps Beiblaidd ac elyfrau, gan gynnwys Beiblau Cymraeg. Cliciwch YMA i weld beth sydd ar gael.
Mae ROOTS wedi paratoi adnoddau ar gyfer addoli gartref, gan gynnwys adnoddau Sul y mamau a’r Grawys hyd y Pasg.

We have added some FREE resources via our homepage which are available to ALL which include
– Prayers, reflections, questions to ponder
– Family time talking points and activities
– Seasonal resources, e.g. Mothering Sunday

www.rootsontheweb.com/lectionary/2020/106-march-april-2020-a/lent-4-mothering-sunday/worshipathome

Myfyrdod wythnosol o adnoddau Roots:
Bywyd ar ei orau – Gwasanaeth ROOTS i’r cartref
Ar y ffordd i Emaus – Gwasanaeth ROOTS i’r cartref

Nifer o ganllawiau da a syniadau creadigol (yn Saesneg) am addoli fel teulu ar wefan Yr Eglwys Fethodistaidd

https://www.methodist.org.uk/about-us/coronavirus-guidance/mission-during-the-coronavirus-pandemic/talking-to-young-people/

Ceir mwy o syniadau ar ein gwefan yn ein hadran ar ffydd yn y cartref
Adnoddau digidol
Gwefan rhyng eglwysig sy’n cynnig cymorth ymarferol i arweinwyr ynghylch materion iechyd a diogelwch, canllawiau ffrydio a hawlfreintiau, creu tudalennau a grwpiau cyfryngau cymdeithasol, gofal a iechyd meddwl, rheoli argyfwng a llawer iawn mwy.

https://covid.churcheshandbook.co.uk/