Croeso i wefan Cyngor Ysgolion Sul a Cyhoeddiadau’r Gair

Yn dilyn deddfwriaeth GDPR rydym wedi creu rhestr gysylltu newydd sy’n cydymffurfio. Os ydych yn dymuno derbyn gwybodaeth am waith Cyngor Ysgolion Sul / Cyhoeddiadau’r Gair a fyddech mor garedig a llenwi’r ffurflen yma:
Ymuno â rhestr gyswllt

Mae rhai eitemau wedi eu hychwanegu i’n siop ar-lein newydd. Mae modd prynu a lawrlwytho ffilmiau Beibl Bach Stori Duw a hefyd nifer o lyfrau defosiynol i oedolion. Bydd mwy a mwy o gynnyrch yn cael eu hychwanegu dros yr wythnosau nesaf. Mae rhai adrannau o’r siop heb eu trosglwyddo i’r system newydd eto – diolch am eich amynedd. Rydym yn gobeithio y bydd system yn gyflawn yn fuan. Cofiwch hefyd bod modd archebu llyfrau, DVDs ayyb… o’ch siop lyfrau lleol neu drwy www.gwales.com.

Catalog Cyhoeddiadau’r Gair 2018 – cliciwch YMA i agor ein catlog cynhwysfawr sy’n cynnwys holl gyhoeddiadau’r wasg.
.
CYSylltiad
Mae cylchlythyr blynyddol Cyngor Ysgolion Sul wedi ei ddosbarthu i ysgrifenyddion eglwysi Cymru. Mae’n cynnwys ffurflenni archebu gwerslyfrau, cardiau nadolig a’r comics. I dderbyn copi electronig lawrlwythwch yma (PDF).

Adnoddau i’w prynu ar y wê

Erbyn hyn mae llawer iawn o lyfrau defosiynol, gwerslyfrau a llyfrau adnoddau ysgol sul, ffilmiau ar gyfer plant ac oedolion, a geiriau emynau Caneuon Ffydd a Canu Clod ar gael i’w lawrlwytho fel ffeiliau digidol fel unai ffeiliau PDFs, .MOV neu PowerPoint. Cliciwch yma i weld beth sydd ar gael.

LLYFR CANU CRISTNOGOL NEWYDD I BLANT: CANU CLOD!
Erbyn hyn mae’r gyfrol Canu Clod! 1 a 2 allan yn y siopau! Mae’r cyfrolau hyn yn cynnwys dros 440 o ganeuon Cristnogol sy’n addas i blant ac ieuenctid. Cofiwch bod y llyfrau ar gael trwy unrhyw siop Gymraeg neu Gristnogol. Am fwy o fanylion neu i archebu cliciwch YMA.

Hefyd ar gael erbyn hyn mae casgliad cyflawn o PowerPoint’s Canu Clod ar gael i’w prynu’n ddigidol drwy glicio YMA.

Hefyd i ymddangos yn ystod 2018 mae cyfres o draciau cefndir Canu Clod ar gyfer cyfeiliant!

MAES LLAFUR YR YSGOL SUL I OEDOLION
O fis Medi 2017 ymlaen byddwn yn dilyn cyfrol Dehongli Bywyd a Gwaith Pedr gan Elfed ap Nefydd Roberts. Ar gael yn eich siop Gymraeg leol neu i’w archebu ar-lein trwy gwales drwy glicio yma.

SIOP ADNODDAU DIGIDOL
Mae llawer o adnoddau ar gael erbyn hyn y gellir eu prynu a’u lawrlwytho oddi ar y we. Cliciwch yma i weld beth sydd ar gael.

YMGYRCH BEIBL BYW
Dyma ymgyrch gyffrous gan Gymdeithas y Beibl, y Cyngor Ysgolion Sul a Gobaith i Gymru i hybu darllen y Beibl trwy gyfrwng y Gymraeg. Cliciwch yma i ddarllen mwy.

fb-artHefyd, dilynwch Beibl Byw ar Facebook.

Mae matiau diod (coasters) Beibl Byw wedi eu cynhyrchu ar gyfer 2017. 10,000 o gyfleoedd i drafod pynciau mawr y dydd mewn cyd-destun Beiblaidd dros baned neu beint. Mae modd cael setiau o’r rhain o swyddfeydd yr enwadau yng Nghymru.

ARCHEBU BEIBL.NET
Archebwch gopiau o’r ddau argraffiad o beibl.net. Fel rhan o ymgyrch Beibl Byw  medrwn gynnig prisiau gostyngol arbennig. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ac i lawrlwytho’r ffurflen archebu.

GWERSLYFRAU CYFREDOL I BLANT 2017 YMLAEN

Cyfres Gwerslyfrau Stori Duw

Ar gyfer Medi 2017 byddwn yn ail-ddefnyddio cynllun Stori Duw lle ceir 50 o wersi sy’n mynd â ni ar daith gronolegol drwy’r Beibl gan ddatguddio ‘Stori Fawr Duw’ ar gyfer ei fyd. Ceir adnoddau i bob oed, o oed meithrin hyd at ddosbarth yr oedolion sy’n cynnwys erbyn hyn dau ap Beiblaidd (i dabledi fel yr iPad) sy’n cynnwys y 40 stori – cliciwch YMA i ddarllen mwy am yr apiau ac i’w lawrlwytho.

Cliciwch YMA i lawrlwytho ffurflen archebu ar gyfer y llyfrau.

Erbyn hyn mae holl lyfrau’r gyfres ar gael fel llyfrau digidol (PDF) i’w lawrlwytho o’n siop ar-lein drwy clicio yma. 

Mae genym nifer o gyfresi Gwerslyfrau ar gael erbyn hyn. Cliciwch yma i lawrlwytho taflen gyda’r holl wybodaeth.

Mae genym hefyd ddewis eang o lyfrau cyffredinol sy’n ddefnyddiol ar gyfer cynnal Ysgol Sul a chlybiau plant gan gynnwys llyfrau crefft, gemau, cwis a llyfrau gweddiau plant. Cliciwch yma i lawrlwytho taflen gyda’r holl wybodaeth.

Cyhoeddiadau’r Gair
Mae gan Cyhoeddiadau’r Gair erbyn hyn dros 800 o lyfrau Cymraeg Cristnogol mewn print, ac mae’r rhain i gyd ar gael yn eich siop Gymraeg neu Gristnogol leol, neu ar y wê o wefan www.gwales.com

Ymhlith yr arlwy mae na ddewis eang o lyfrau defosiynol i oedolion, Beiblau lliw i blant, llyfrau darllen lliwgar a deniadol i blant a nifer o lyfrau adnoddau i athrawon Ysgol Sul.

Am restr o’n llyfrau defosiynnol i oedolion cliciwch yma.

Am restr o’n Beiblau ar gyfer pob oed cliciwch yma.

Yn ogystal â llyfrau mae gennym ddewis o CD’s, DVD’s a disgiau cyfrifiadurol ar gael hefyd, sy’n rhan o’n gweledigaeth i gyhoeddi adnoddau digidol yn Gymraeg.

Cofiwch hefyd bod yna nifer o gynlluniau cyffrous ar gael yn ein adran Projectau.

ROOTS yn Gymraeg
Y mae gweddïau wythnosol ar gyfer plant ac oedolion yn ogystal â taflen waith i blant ar gael i’w lawrlwytho o wefan www.rootsontheweb.com. I gael mynediad i’r deunydd bydd angen tanysgrifio i’r cylchgrawn trwy glicio YMA ac o dderbyn tanysgrifiad fe gewch gyfrinair ac enw defnyddiwr i sicrhau mynediad i’r wefan er mwyn lawrlwytho’r deunydd Cymraeg. Am fwy o wybodaeth a samplau cliciwch yma.

Y Genhedlaeth Nesaf
Dyma ffilm heriol i’w dangos i gynulleidfaoedd eglwysig i annog pobl i ystyried lle a rôl plant o fewn teulu’r eglwys. Cliciwch YMA i’w gweld ac i’w lawrlwytho.

COMIC NADOLIG NEWYDD!
Cliciwch YMA am fwy o wybodaeth.

CARDIAU NADOLIG 2017
Cliciwch YMA am fwy o wybodaeth a ffurflen archebu.

ADNODDAU NADOLIG NEWYDD
Eleni eto mae gan Cyhoeddiadau’r Gair nifer o adnoddau Nadoligaidd newydd sy’n addas i’w rhoi yn rhoddion i blant. Hefyd mae gennym ddau gynllun cerdyn Nadolig newydd ar gyfer Nadolig 2017.

Pob bendith gyda gwaith yr Ysgol Sul, a cofiwch gysylltu os gallwn eich cynorthwyo mewn unrhyw ffordd.

Aled Davies, Cyfarwyddwr

Cyngor Ysgolion Sul ac Addysg Gristnogol Cymru

Rhif elusen gofrestredig: 525766.
Cliciwch YMA i ddarllen ein polisi preifatrwydd / diogelu data.