Maes Llafur Ysgol Sul i Oedolion

O fis Medi 2019 ymlaen byddwn yn dilyn cyfrol newydd John Treharne, Geiriau Ffydd 3, sy’n cynnwys 100 adnod allweddol a phwysig o’r Hen Destament.

Rhwng Medi 2019 a Gorffennaf 2020 byddwn yn dilyn y gyfrol trwy gyfrwng 48 o wersi.

Bydd nodiadau pellach yn ymddangos yn y Pedair Tudalen a fydd yn ein cyfeirio at yr adrannau perthnasol o wythnos i wythnos. Y Parch. Hywel Edwards, Parc, Y Bala fydd yn gwneud y gymwynas â ni eleni yn paratoi y nodiadau wythnosol hyn.

Gellir prynu copi digidol (PDF) o Geiriau Ffydd 3 trwy glicio yma.

A gellir archebu copi caled o Geiriau Ffydd 3 trwy glicio’r ddolen yma, neu fynd i’ch siop lyfrau leol.

Meddai John Treharne yn ei gyflwyniad:

Trysor mwyaf unrhyw iaith yw’r Ysgrythurau sanctaidd.

Rydym ni fel Cymry wedi cael y trysor yma ers dros bedwar can mlynedd bellach. Mae’r Beibl Cymraeg wedi diogelu ein hiaith, ac wedi arwain llaweroedd i adnabyddiaeth bersonol o’r Arglwydd Iesu Grist a phrofiad o’r bywyd helaeth sydd ynddo. Wrth gyflwyno cyfrol fechan o fyfyrdodau ar gant o adnodau, gweddïwn y bydd Ysbryd yr Arglwydd yn bywhau’r Gair i’r darllenydd drwyddi.

Cyhoeddwyd Geiriau Ffydd yn 2007, lle cafwyd can myfyrdod ar rai o eiriau mwyaf cyfarwydd Iesu. Yna cyhoeddwyd Geiriau Ffydd 2 sef casgliad o fyfyrdodau ar eiriau’r Apostolion. Yma yn y drydedd gyfrol, Geiriau Ffydd 3, ceir myfyrdodau yn seiliedig ar rai o eiriau mwyaf cyfarwydd yr Hen Destament.

Mae’r arddull yn aros yr un, gan geisio rhoi goleuni ar gefndir a chyd-destun er mwyn gwneud ystyr y testun yn fwy eglur.

Fy ngobaith pennaf yw y bydd y gwaith yn gyfraniad bach i gadarnhau’r Ysgrythurau fel gair Duw. O ganlyniad gweddïaf y bydd yn cryfhau’r awydd ym mhawb i ddarllen y Beibl eu hunain, a thrwy hynny gryfhau ffydd gan ddod â’n meddyliau a’n gweithredoedd i harmoni tynnach â gair Duw. Gobeithio wedyn y bydd yn cryfhau ein tystiolaeth trwy rymuso rywfaint ar ein deall o ddysgeidiaeth ein ffydd.

Boed i Dduw’r Ysbryd Glân fwrw ei oleuni nefol ar y gair er mwyn i’r gair ein goleuo ni.

“Y Mae dy air yn llusern i’m troed, ac yn oleuni i’m llwybr.”
Salm 119:105