Maes Llafur Ysgol Sul i Oedolion

dehonglirMaes llafur yr Ysgol Sul i oedolion – Medi 2015 – Mehefin 2016

O fis Medi 2105 byddwn yn dilyn Dehongli Bywyd Iesu, a gwelir isod yr adrannau a fydd yn cael sylw gennym.

Dehongli Bywyd Iesu

Y Cefndir a’r Cyhoeddi
Eseia 9: 2, 6–7; Jeremeia 23: 5–6; Luc 1: 26–38

Y Geni ym Methlehem
Luc 1: 26–55; 2: 1–21; Mathew 2: 1–12

Plentyndod Iesu
Mathew 2: 13–23; Luc 2: 22–52

Neges Ioan Fedyddiwr a Bedydd Iesu
Mathew 3: 1–17; Marc 1: 1–11; Luc 3: 1–22

Temtiad Iesu yn yr anialwch
Mathew 4: 1–11; Marc 1: 12–13; Luc 4: 1–13

Cychwyn y Genhadaeth Fawr
Mathew 4: 12–17; Marc 1: 14–15; Luc 4: 14–30

Dewis Disgyblion
Mathew 4: 18–22; 9: 9–13; 10: 1–4; Marc 1: 16–20; 2:
13–17; 3: 13–19; Luc 5: 1–11, 27–32; 6: 12–16; Ioan 1:
35–44

Iacháu Llawer
Mathew 4: 23–25; Marc 1: 21–34, 40–45; Luc 4: 31–41

Yr Athro Mawr
Mathew 5: 1–12; 7: 28–29; Luc 15: 1–7; Ioan 2: 23–2582

Croesi Ffiniau
Luc 7: 1–10, 36–50; Ioan 4: 1–30

Yr Elyniaeth yn Cynyddu
Mathew 9: 1–8; Marc 2: 13–17; 3: 1–6

Iesu a Nicodemus
Ioan 3: 1–21

Pwy yw Mab y Dyn?
Mathew 16: 13–20; Luc 9: 18–21

Gweledigaeth Pen y Mynydd
Mathew 17: 1–13; 2 Pedr 1: 16–18

Y Daith Anorfod
Mathew 16: 21–28; Luc 9: 57–62; Mathew 20: 20–29

Gosod Plentyn yn y Canol
Mathew 18: 1–10; Luc 18: 15–17

Teithio Trwy Jericho
Marc 10: 46–52; Luc 19: 1–10

Cyrraedd Jerwsalem
Luc 19: 28–48

Yr Oruwchystafell
Luc 22: 7–23; Ioan 13: 1–17

Gweddi’r Cysegru
Ioan 17: 1–26159

Yng Ngardd Gethsemane
Mathew 26: 36–46

Iesu a Jwdas Iscariot
Mathew 26: 14–25, 47–56; 27: 3–10

Y Brenin ar Brawf
Mathew 26: 57–75; Luc 23: 1–25

Y Ffordd i’r Groes
Ioan 19: 1–16; Luc 23: 26–33

Croeshoelio Iesu
Marc 15: 22–39; Luc 23: 39–43; Ioan 19: 16–30

Atgyfodiad Crist
Ioan 20: 1–29; Luc 24: 13–35

Comisiwn y Crist Byw
Ioan 21: 1–19; Mathew 26: 16–20

O fis Ionawr 2014 ymlaen fe fydd maes llafur yr oedolion yn dilyn hanes bywyd a gweinidogaeth Iesu, gan ddefnyddio llyfrau Elfed ap Nefydd Roberts fel esboniadau. O fis Ionawr ymlaen, Y Bregeth ar y Mynydd fydd y maes, gan ddilyn Dehongli’r Bregeth gan Cyhoeddiadau’r Gair. Y 26 gwers ar gyfer Ionawr tan yr haf fydd:

 1. Y Bregeth ar y Mynydd: Ei Chefndir a’i Chynnwys
 2. Dedwyddwch y Tlodion – Mathew 5:1-3
 3. Dedwyddwch y Galarus a’r Rhai Addfwyn – Mathew 5:4-5
 4. Dedwyddwch y Cyfiawn a’r Trugarog – Mathew 5:6-7
 5. Y Pur eu Calon a’r Tangnefeddwyr – Mathew 5:8-9
 6. Y Rhai a Erlidiwyd – Mathew 5:10-12
 7. Halen a Goleuni – Mathew 5:13-16
 8. Dysgeidiaeth ar y Gyfraith – Mathew 5:17-20
 9. Dysgeidiaeth ar Ddicter – Mathew 5:21-26
 10. Dysgeidiaeth ar Odineb – Mathew 5:27-30
 11. Dysgeidiaeth ar Ysgariad – Mathew 5:31-2
 12. Dysgeidiaeth ar Lwon – Mathew 5:33-7
 13. Dysgeidiaeth ar Ddial – Mathew 5:38-42
 14. Caru Gelynion – Mathew 5:43-8
 15. Dysgeidiaeth ar Elusennau – Mathew 6:1-4
 16. Dysgeidiaeth ar Weddi – Mathew 6:5-8
 17. Gweddi’r Arglwydd – Mathew 6:9-15
 18. Dysgeidiaeth ar Ymprydio – Mathew 6:16-18
 19. Y Cristion a’i Eiddo – Mathew 6:9-24
 20. Gofal a Phryder – Mathew 6:25-34
 21. Barnu Eraill – Mathew 7:1-6
 22. Gofynnwch, Chwiliwch, Curwch – Mathew 7:7-12
 23. Y Porth Cyfyng – Mathew 7:13-14
 24. Adnabod Coeden wrth ei Ffrwyth – Mathew 7:15-20
 25. Nid Adnabûm Erioed Mohonoch – Mathew 7:21-3
 26. Y Ddwy Sylfaen – Mathew 7:24-9

Yna, o fis Medi 2014 ymlaen byddwn yn canolbwyntio ar wyrthiau Iesu, gan ddefnyddio’r gyfrol Dehongli’r Gwyrthiau.

Mae’r ddau lyfr ar gael yn y siopau neu gellir eu archebu gan Cyngor Ysgolion Sul.

Ar hyn o bryd mae Elfed wrthi yn paratoi y gyfrol olaf yn y gyfres arbennig hon, sef Dehongli Bywyd Iesu, ac o Ionawr 2015 bydd maes llafur yr Ysgol Sul yn dilyn hanes bywyd Iesu, o’i eni i’w esgyniad.

Bydd nodiadau wythnosol yn cael eu paratoi gan griw o weinidogion ifanc ac yn ymddangos yn wythnosol yn y bedair tudalen, a fydd yn ganllaw i’r maes.

Aled Davies,
Cyngor Ysgolion Sul

Her bod yn ddisgybl
Fel aelodau o ddosbarthiadau oedolion yr Ysgol Sul a ydym yn barod:-

 • i wasanaethu (Marc 10, 35-45)
 • i wrando (Luc 9, 35)
 • i ddysgu (Mathew 16, 22)
 • i gael ein cywiro (Mathew 18, 15)
 • i ildio i’r rhai sydd drosom (Heb 13, 17)
 • i rannu’n bywyd gydag eraill (1 Ioan 1)
 • i dderbyn ein hunain fel mae Crist yn ein derbyn ni (1 Ioan 1, 8-10)
 • i edrych ar ein hunain cyn barnu eraill (Mathew 7, 1-5)
 • i adnabod ein gwendidau (2 Cor 12, 9)
 • i ddysgu gostyngeiddrwydd (Phil 2, 3)
 • i faddau (Mathew 18, 21)
 • i ddai ati (Eff 6, 10)
 • i “feindio ein busnes” (1 Tim 5,13)
 • i wneud y pethau bach yn dda (Col 3, 17)
 • i ymddiried yn Nuw beth bynnag (Luc 18, 1-8)
 • i geisio plesio Duw uwch dim arall (Ioan 12, 43)
 • i ufuddhau yn syth i Dduw (Luc 5, 4-9)
 • i ddefnyddio’n amser yn dda (Eff 5, 15-17)

A yw pobl yn medru ymddiried ynom? (1 Cor 4, 9)
A yw ein diogelwch yn Nuw? (Mathew 6, 19-34)

A ydym yn deall blaenoriaethau Duw ar gyfer ein bywydau? (Actau 6, 2-4) Dyma’r hyn y mae’r Arglwydd yn ei geisio ynom OND dim ond trwy ei nerth Ef y medrwn geisio gweld y pethau hyn ar waith yn ein bywydau ni.