Maes Llafur Ysgol Sul i Oedolion

Gwers yr Ysgol Sul mewn cyfnod o hunan-ynysu – a thu hwnt!

Gair o ddiolch a gwerthfawrogiad
Gair o ddiolch a gwerthfawrogiad
Erbyn hyn daeth cyfres bresennol y gwersi Ysgol Sul wythnosol i ben, ac wrth gydnabod hynny rhaid cymryd y cyfle i ddiolch yn ddiffuant iawn i awdur y gyfrol Geiriau Ffydd 3, sef y Parch John Treharne, ac hefyd awdur y nodiadau wythnosol ychwanegol yn y Bedair Tudalen, sef y Parch Hywel Edwards, am eu gwaith di-flino dros y flwyddyn olaf wrth iddynt ein harwain drwy’r Hen Destament.

Bu’n gyfle godidog i atgoffa’n hunain o ystod ac amrediad yr Hen Destament wrth i ni ymweld â phob un llyfr yn ei dro. Diolch am y grwpiau o oedolion sy’n cyfarfod un ai ar y Sul neu mewn cyfarfod canol wythnos i astudio’r Gair, ac sy’n cael budd a phleser o’r arlwy sy’n cael ei baratoi. Fodd bynnag, yn y cyfnod rhyfedd hyn o fethu cynnal grwpiau trafod, bu’n rhaid i ni ystyried beth i’w wneud o ran esboniad a gwersi wythnosol, gan gydnabod bod angen darpariaeth ond efallai mewn diwyg ychydig yn wahanol.

Cymeriadau'r Testament Newydd
Cymeriadau’r Testament Newydd
Wrth edrych at y cyfnod nesaf hwn, fe fyddwn yn cychwyn cyfres newydd sbon a fydd yn cymryd cip ar rai o gymeriadau’r Testament Newydd – 44 ohonynt i gyd. Bydd pob un cymeriad yn ein harwain at ddarn o’r Ysgrythur, a ceir esboniad a myfyrdod byr, ynghyd â gweddïau byr wrth agor a chloi pob sesiwn. Mae’r deunydd yma yn arbennig o berthnasol ar gyfer yr aelwyd, ac yn rywbeth y medr holl ddarllenwyr y Bedair Tudalen droi ato yn wythnosol.

Yn ogystal fe ddarperir 4/5 sylw a chwestiwn i brocio’r meddwl – gall rhain fod ar gyfer yr unigolyn, neu bydd modd wrth gwrs cynnal ysgol Sul dros gyfrwng Zoom, a chael trafodaeth fwy agored.

Mae’r myfyrdodau hyn wedi cael eu paratoi gan y Parch Denzil John, gweinidog ffyddlon Eglwys y Tabernacl yng Nghaerdydd. Rydym yn disgwyl ymlaen yn eiddgar am gael gweld y dosbarthiadau oedolion yn ail gychwyn eto, a mawr hyderwn y bydd y deunydd hwn yn gweithio yn y cyd-destun hynny hefyd tan haf 2021.

Diolch eto i Denzil John am baratoi y myfyrdodau yma ar ein cyfer. Bydd y myfyrdodau hefyd ar gael ar ein gwefan www.ysgolsul.com, fel ffeiliau testun ac hefyd fel ffilmiau byr i’w gwylio. Rydym hefyd yn gobeithio sefydlu fforwm trafod ar ein tudalen Facebook ‘Cyngor Ysgolion Sul’, er mwyn annog sylwadau a chwestiynnau.

Dyma’r gwersi sydd wedi eu cyhoeddi hyd yma:

1. Ioan Fedyddiwr
Ioan Fedyddiwr – ffeil Word
Ioan Fedyddiwr – ffilm
2. Y Gŵr Gwahanglwyfus
Y Gŵr Gwahanglwyfus – ffeil Word
Y Gŵr Gwahanglwyfus – ffilm
3. Y Phariseaid
Y Phariseaid – ffeil word
Y Phariseaid – ffilm

4. Nicodemus
Nicodemus – ffeil word
Nicodemus – ffilm

5. Y Canwriad Pryderus
Y Canwriad Pryderus – ffeil word
Y Canwriad Pryderus – ffilm

6. Gwas y Canwriad
Gwas y Canwriad – ffeil word
Gwas y Canwriad – ffilm

7. Mair a Martha
Mair a Martha – ffeil word
Mair a Martha – ffilm

8. Y Gweddwon
Y Gweddwon – ffeil word
Y Gweddwon – ffilm

9. Lleng
Lleng – ffeil word
Lleng – ffilm

10. Y bachgen bach yn y dyrfa fawr
Y bachgen bach yn y dyrfa fawr – ffeil word
Y bachgen bach yn y dyrfa fawr – ffilm

11. Plant
Plant y byd – ffeil word
Plant y byd – ffilm

12. Iesu
Iesu – ffeil word
Iesu – ffilm
12. Galw Mathew (Lefi yn ôl Luc)
Galw Mathew (Lefi yn ôl Luc) – ffeil Word
Galw Mathew (Lefi yn ôl Luc) – ffilm

14. Thomas yr Amheuwr
Thomas yr Amheuwr – ffeil word

15. Pedr
Pedr – ffeil Word
Pedr – ffilm

16. Iago fab Sebedeus
Iago fab Sebedeus – ffeil Word

17. Nathanael
Nathanael – ffeil Word
Nathanael – ffilm

18. Judas Iscariot
Judas Iscariot – ffeil word
Judas Iscariot – ffilm

19. Andreas
Andreas – ffeil word

20. Philip yr Apostol
Philip yr Apostol – ffeil word

Tu hwnt i Fedi 2021
Tu hwnt i Fedi 2021
Yna, o fis Medi 2021 ymlaen, bydd y maes yn troi i gyfeiriad cyfrol ‘Dehongli Bywyd a Gwaith Abraham’, gan ddilyn llyfr cyntaf mewn cyfres newydd gan yr Athro Gareth Lloyd Jones, sy’n ddilyniant i gyfres boblogaidd Elfed ap Nefydd Roberts ‘Dehongli..’ ar y Testament Newydd. Byddwn yn troi i gyfeiriad Abraham yn gyntaf, ac yna yn 2022 yn astudio ei ail gyfrol yn y gyfres, sef ‘Dehongli Bywyd a Gwaith Esther a Jona’, cyn gorffen gyda ‘Dehongli Bywyd a Gwaith Moses’.

Yn ychwanegol i’r cyfrolau hyn fe fydd yna wers Ysgol Sul yn cael ei chynnwys o fewn tudalennau y Bedair Tudalen yn ogystal.

Bendith ar bob astudiaeth o’r Gair, gan ddiolch am bob dosbarth Ysgol Sul sy’n cyfarfod ledled y wlad.

Aled Davies,
Cyfarwyddwr Cyngor Ysgolion Sul