Projectau

Mae gan Cyngor Ysgolion Sul nifer o brojectau y mae un ai yn ei drefnu neu mewn partneriaeth gydag eraill yn hybu ar eu rhan.

Isod ceir rhestr o’r projectau hynny. Cliciwch ar y penawdau i ddarganfod mwy.

Medalau Gee
Dau ddiwrnod a drefnir yn flynyddol gan Cyngor Ysgolion Sul i gyflwyno medalau i ffyddloniaid yr Ysgol Sul yng Nghymru.

Arwyr Ancora
Ap Beiblaidd Cymraeg i blant 7-11 oed mewn cydweithrediad â Scripture Union

Beibl Byw
Cynllun hybu a hyrwyddo’r Beibl Cymraeg mewn cydweithrediad â Gobaith i Gymru a Chymdeithas y Beibl.

beibl.net
Gwybodaeth am holl adnoddau beibl.net

Y Pedwar Pwynt
Gwybodaeth am adnodd cenhadol gydag adnoddau Cymraeg i hyrwyddo ymgyrchoedd cenhadu.

Llan Llanast
Gwybodaeth am adnoddau Cymraeg Messy Church, ac am adnoddau cyffredinol Saesneg i gefnogi’r cynllun.

Cwrs y Beibl
Gwybodaeth am gwrs 8 wythnos a gyhoeddwyd ar y cyd efo Cymdeithas y Beibl, sy’n rhoi trosolwg o holl gynnwys y Beibl.

Y Genhedlaeth Nesaf
Clip ffilm byr yn annog eglwysi i sylweddoli pwysigrwydd darparu ar gyfer anghenion plant heddiw.

Canu Clod!
Gwybodaeth am lyfr canu Cristnogol cyd-enwadol i blant ac ieuenctid, ac adnoddau perthynol.

Y Cam Nesa
Llyfryn a gyhoeddir yn flynyddol gan Scripture Union ar gyfer ei gyflwyno i blant ysgol blwyddyn 6 cyn cychwyn yn yr ysgol uwchradd.

Cynllun Emaus
Gwybodaeth am gwrs 15 wythnos sy’n rhoi arweiniad i’r bywyd Cristnogol. Dilyniant o gwrs Alffa.

Y Cwrs Alffa
Gwybodaeth am gwrs 15 wythnos sy’n rhoi arweiniad i’r ffydd Gristnogol.

Agor y Llyfr
Gwybodaeth am gynllun gan Gymdeithas y Beibl sy’n ffordd o rannu storiau Beiblaidd mewn ysgolion cynradd.

PowerPoint i Blant
Rhestr o powerpoint Beiblaidd y mae modd eu lawrlwytho yn rhjad ac am ddim

Amser Beibl
Adnodd sy’n cynnwys tafl;enni Beiblaidd i’w lawrlwytho. Ceir yma dros 500 o daflenni Beiblaidd i oed 5-18 oed.

Efengyl 100
Cynllun i gyflwyno darllen y Beibl mewn 100 diwrnod.

Cynllun Llyfrau Illtud
Mae Cynllun Illtud yn fodd i eglwysi lleol brynu llyfrau Cristnogol i’w hysgol leol ar ostyngiad sylweddol.

Noson Cwis
Mae gan y Cyngor becyn cynnal cwis Beiblaidd, sy’n cynnwys offer bussers.

Roots
Gwybodaeth am y cylchgrawn dysgu ac addoli a gyhoeddir yn saesneg bob deufis, gyda gweddiau a thaflenni gwaith yn Gymraeg.

Diwrnod Chwaraeon
Adnoddau ar gyfer cynnal diwrnod chwaraeon Beiblaidd mewn ysgol gynradd.