Croeso i wefan Cyngor Ysgolion Sul a Cyhoeddiadau’r Gair

YMGYRCH GENHADOL ARBENNIG Y NADOLIG
Ar gyfer Nadolig 2018 mae Cyngor Ysgolion Sul wedi paratoi cyfres newydd o adnoddau a fydd yn galluogi Eglwysi i gyflwyno neges a llawenydd y Nadolig o fewn ein cymunedau mewn ffordd drawiadol ac effeithiol.

Yn ganolbwynt i’r cyfan mae cylchgrawn lliwgar 16 tudalen sy’n cynnwys darlleniadau Beiblaidd, erthygl yn sôn am ‘Beth yw’r Nadolig?’ gan Arfon Jones, posau, croesair, rysáit Cacen Nadolig, cerddi, gweddïau, tudalen i’r plant a nifer o erthyglau diddorol.

Cliciwch yma i weld yr holl adnoddau ac i lawrlwytho ffurflen archebu.

CYSylltiad Mae cylchlythyr blynyddol Cyngor Ysgolion Sul wedi ei ddosbarthu i ysgrifenyddion eglwysi Cymru. Mae’n cynnwys ffurflenni archebu gwerslyfrau, cardiau nadolig a’r comics. I dderbyn copi electronig cliciwch YMA.

ADNODDAU PLANT I’W CYFLWYNO ADEG Y NADOLIG
Cliciwch YMA am fwy o wybodaeth.

CARDIAU NADOLIG 2018
Cliciwch YMA am fwy o wybodaeth a ffurflen archebu.

MAES LLAFUR YR YSGOL SUL I OEDOLION
O fis Medi 2018 ymlaen byddwn yn dilyn cyfrol Dehongli Bywyd a Gwaith Timotheus gan Elfed ap Nefydd Roberts. Ar gael yn eich siop Gymraeg leol neu i’w archebu ar-lein trwy gwales drwy glicio yma. Mae modd prynnu copi ar ffurf PDF i’w lawrlwytho’n syth o’n siop ddigidol hefyd drwy glicio yma.

Yn dilyn deddfwriaeth GDPR rydym wedi creu rhestr gysylltu newydd sy’n cydymffurfio. Os ydych yn dymuno derbyn gwybodaeth am waith Cyngor Ysgolion Sul / Cyhoeddiadau’r Gair a fyddech mor garedig a llenwi’r ffurflen yma:
Ymuno â rhestr gyswllt

CATLOG RHYNGWEITHIOL

Mae gennym gatlog rhyngweithiol lliwgar sy’n cynnwys dros 800 o deitlau sydd gennym mewn print. Cliciwch ar y botwm isod i gael mynediad i’r catlog.

Os am archebu unrhyw deitlau yn uniongyrchol dros y we yna cliciwch ar gloriau y llyfrau i fynd i wefan y Cyngor Llyfrau sef gwales.com.

Catalog Cyhoeddiadau’r Gair 2018 – cliciwch YMA i agor ein catlog cynhwysfawr sy’n cynnwys holl gyhoeddiadau’r wasg. .

Adnoddau i’w prynu ar y wê

Erbyn hyn mae llawer iawn o lyfrau defosiynol, gwerslyfrau a llyfrau adnoddau ysgol sul, ffilmiau ar gyfer plant ac oedolion, a geiriau emynau Caneuon Ffydd a Canu Clod ar gael i’w lawrlwytho fel ffeiliau digidol fel unai ffeiliau PDFs, .MOV neu PowerPoint. Cliciwch yma i weld beth sydd ar gael.

LLYFR CANU CRISTNOGOL NEWYDD I BLANT: CANU CLOD!
Erbyn hyn mae’r gyfrol Canu Clod! 1 a 2 allan yn y siopau! Mae’r cyfrolau hyn yn cynnwys dros 440 o ganeuon Cristnogol sy’n addas i blant ac ieuenctid. Cofiwch bod y llyfrau ar gael trwy unrhyw siop Gymraeg neu Gristnogol. Am fwy o fanylion neu i archebu cliciwch YMA.

Hefyd ar gael erbyn hyn mae casgliad cyflawn o PowerPoint’s Canu Clod ar gael i’w prynu’n ddigidol.

Hefyd i ymddangos yn ystod 2018 mae cyfres o draciau cefndir Canu Clod ar gyfer cyfeiliant!

SIOP ADNODDAU DIGIDOL
Mae llawer o adnoddau ar gael erbyn hyn y gellir eu prynu a’u lawrlwytho oddi ar y we. Cliciwch yma i weld beth sydd ar gael.

YMGYRCH BEIBL BYW
Dyma ymgyrch gyffrous gan Gymdeithas y Beibl, y Cyngor Ysgolion Sul a Gobaith i Gymru i hybu darllen y Beibl trwy gyfrwng y Gymraeg. Cliciwch yma i ddarllen mwy.

fb-artHefyd, dilynwch Beibl Byw ar Facebook.

Mae matiau diod (coasters) Beibl Byw wedi eu cynhyrchu ar gyfer 2017. 10,000 o gyfleoedd i drafod pynciau mawr y dydd mewn cyd-destun Beiblaidd dros baned neu beint. Mae modd cael setiau o’r rhain o swyddfeydd yr enwadau yng Nghymru.

ARCHEBU BEIBL.NET
Archebwch gopiau o’r ddau argraffiad o beibl.net. Fel rhan o ymgyrch Beibl Byw  medrwn gynnig prisiau gostyngol arbennig. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ac i lawrlwytho’r ffurflen archebu.

GWERSLYFRAU CYFREDOL I BLANT 2017 YMLAEN

Cyfres Gwerslyfrau Stori Duw

Ar gyfer Medi 2017 byddwn yn ail-ddefnyddio cynllun Stori Duw lle ceir 50 o wersi sy’n mynd â ni ar daith gronolegol drwy’r Beibl gan ddatguddio ‘Stori Fawr Duw’ ar gyfer ei fyd. Ceir adnoddau i bob oed, o oed meithrin hyd at ddosbarth yr oedolion sy’n cynnwys erbyn hyn dau ap Beiblaidd (i dabledi fel yr iPad) sy’n cynnwys y 40 stori – cliciwch YMA i ddarllen mwy am yr apiau ac i’w lawrlwytho.

Cliciwch YMA i lawrlwytho ffurflen archebu ar gyfer y llyfrau.

Erbyn hyn mae holl lyfrau’r gyfres ar gael fel llyfrau digidol (PDF) i’w lawrlwytho o’n siop ar-lein drwy clicio yma. 

Mae genym nifer o gyfresi Gwerslyfrau ar gael erbyn hyn. Cliciwch yma i lawrlwytho taflen gyda’r holl wybodaeth.

Mae genym hefyd ddewis eang o lyfrau cyffredinol sy’n ddefnyddiol ar gyfer cynnal Ysgol Sul a chlybiau plant gan gynnwys llyfrau crefft, gemau, cwis a llyfrau gweddiau plant. Cliciwch yma i lawrlwytho taflen gyda’r holl wybodaeth.

Cyhoeddiadau’r Gair
Mae gan Cyhoeddiadau’r Gair erbyn hyn dros 800 o lyfrau Cymraeg Cristnogol mewn print, ac mae’r rhain i gyd ar gael yn eich siop Gymraeg neu Gristnogol leol, neu ar y wê o wefan www.gwales.com

Ymhlith yr arlwy mae na ddewis eang o lyfrau defosiynol i oedolion, Beiblau lliw i blant, llyfrau darllen lliwgar a deniadol i blant a nifer o lyfrau adnoddau i athrawon Ysgol Sul.

Am restr o’n llyfrau defosiynnol i oedolion cliciwch yma.

Am restr o’n Beiblau ar gyfer pob oed cliciwch yma.

Yn ogystal â llyfrau mae gennym ddewis o CD’s, DVD’s a disgiau cyfrifiadurol ar gael hefyd, sy’n rhan o’n gweledigaeth i gyhoeddi adnoddau digidol yn Gymraeg.

Cofiwch hefyd bod yna nifer o gynlluniau cyffrous ar gael yn ein adran Projectau.

ROOTS yn Gymraeg
Y mae gweddïau wythnosol ar gyfer plant ac oedolion yn ogystal â taflen waith i blant ar gael i’w lawrlwytho o wefan www.rootsontheweb.com. I gael mynediad i’r deunydd bydd angen tanysgrifio i’r cylchgrawn trwy glicio YMA ac o dderbyn tanysgrifiad fe gewch gyfrinair ac enw defnyddiwr i sicrhau mynediad i’r wefan er mwyn lawrlwytho’r deunydd Cymraeg. Am fwy o wybodaeth a samplau cliciwch yma.

Pob bendith gyda gwaith yr Ysgol Sul, a cofiwch gysylltu os gallwn eich cynorthwyo mewn unrhyw ffordd.

Aled Davies, Cyfarwyddwr

Cyngor Ysgolion Sul ac Addysg Gristnogol Cymru

Rhif elusen gofrestredig: 525766.
Cliciwch YMA i ddarllen ein polisi preifatrwydd / diogelu data.